ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

交流

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -交流-, *交流*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
交流[jiāo liú diàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] alternating current, #66,447 [Add to Longdo]
思想交流[sī xiǎng jiāo liú, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange of ideas [Add to Longdo]
文化交流[wén huà jiāo liú, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] cultural exchange [Add to Longdo]
文化的交流[wén huà de jiāo liú, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] cultural exchange [Add to Longdo]
海峡交流基金会[hǎi xiá jiāo liú jī jīn huì, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] Taiwan Strait Exchange Foundation (SEF) [Add to Longdo]
科学的交流[kē xué de jiāo liú, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, / ] scientific exchange [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交流[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน
交流[こうりゅう, kouryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), Ant. 直流

Japanese-English: EDICT Dictionary
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P) [Add to Longdo]
交流委員会[こうりゅういいんかい, kouryuuiinkai] (n) Foreign Policy Commission; Foreign Relations Committee [Add to Longdo]
交流[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]
交流会議[こうりゅうかいぎ, kouryuukaigi] (n) exchange conference (e.g. cultural, educational, etc.); exchange meeting [Add to Longdo]
交流人口[こうりゅうじんこう, kouryuujinkou] (n) nonresident population [Add to Longdo]
交流人事[こうりゅうじんじ, kouryuujinji] (n) personnel shuffle [Add to Longdo]
交流電源[こうりゅうでんげん, kouryuudengen] (n) (See オルタネタ) alternator; AC generator [Add to Longdo]
交流発電機[こうりゅうはつでんき, kouryuuhatsudenki] (n) AC generator [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.さらに、お年寄りが互いに交流し、アメリカの生活の中で何時までも積極的に参加していられるように、多くの団体が結成されている。
For world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.したがって、世界平和のためには、私達全てが地球という惑星の住人なのだ、という意識を絶え間ない国際的文化及び経済交流によって育成していかなければならない。
Mingle your joys sometimes with your earnest occupation.ときに君の喜びと君の真剣な職業とを交流せしめよ。 [M]
They lost some symbols of social intercourse.彼らは社会的交流の象徴を少し失った。
As cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.両国間の文化交流が進むにしたがって、相互理解も一段と深まっていった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top