ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -井-, *井*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[井, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] well, mine shaft, pit
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] A mine or well,  Rank: 1,431

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing, #3,087 [Add to Longdo]
[kuàng jǐng, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] a mine; a mine shaft, #12,516 [Add to Longdo]
冈山[Jǐng gāng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi, #17,963 [Add to Longdo]
[shuǐ jǐng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] (water) well, #19,944 [Add to Longdo]
王府[Wáng fǔ jǐng, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ ㄐㄧㄥˇ, ] Wangfujing neighborhood of central Beijing, famous for shopping, #20,926 [Add to Longdo]
[zuàn jǐng, ㄗㄨㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to drill (e.g. for oil); a borehole, #23,953 [Add to Longdo]
[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ, ] entrance to mine, #27,106 [Add to Longdo]
[Lóng jǐng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] Longjing county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin; also Longjing tea 龍茶|龙茶, #29,217 [Add to Longdo]
[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10, #32,020 [Add to Longdo]
[yóu jǐng, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄥˇ, ] oil well, #35,501 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いど, ido] (n) บ่อน้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n) well [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
[いげた, igeta] (n) well lining; well curb [Add to Longdo]
[いど, ido] (n) water well; (P) [Add to Longdo]
戸屋形[いどやかた, idoyakata] (n) well roof [Add to Longdo]
戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨が降らなかったので、彼らは戸を掘らねばならなかった。
Kuniko is related to Mr Nagai.クニ子は長さんと親戚です。
The water of this well is good to drink.この戸の水は飲むのに適している。
The well is dry.その戸はひあがっている。
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天にしっかりと固定されている。
The cathedral had a religious painting on its ceiling.その大寺院の天には宗教画が描かれていた。
The well delivers a great deal of oil.その油はたくさんの原油を産出する。
The fly is on the ceiling.ハエが天にとまっている。
A fly can walk on the ceiling.ハエは天を歩くことができる。
So that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.ミケランジェロがシスティナ礼拝堂の天に人物画を描けるように、シェークスピアがセリフを書けるように、キーツが詩を書けるように、そうしたことのために無数の人々が生きて、苦しんで、死んだのはそれだけの価値があることのように思えたのだった。
The lamp hung from the ceiling.ランプは天から下がっていた。
He that stays in the valley shall never get over the hill.の中の蛙、大海を知らず。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not sure about that.[JA] (桜)そうなのかな Emotions (2017)
Hoitsu Saai.[CN] 酒抱一的 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
They call them wells on the map.[CN] 他们在地图上叫它做 Sahara (1943)
Well, he's been through quite a lot.[JA] (桜) まあ... いろいろあり過ぎましたからね Emotions (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店長) 桜さん 彼女が作ったんですよ Emotions (2017)
He had a fall-down at the well. Broke his leg. It's in a cast.[CN] 他从油掉下 跌断腿打石膏 Double Indemnity (1944)
(SINGING) We are standing by a wishing well[CN] 这是一个神奇许愿 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ichiro Suga as Iwabuchi Hirohisa Murata as Minami Bontaro Miake as Shinzo[CN] 岩渊刚 藏管伊郎 飞刀阿南 村田宏寿 守门人新藏 见明凡太郎 Taki no shiraito (1933)
Bull's-eye in the well.[CN] 正中那口 Sahara (1943)
She gave me a message for you.[JA] (桜) その方から伝言を預かりまして Emotions (2017)
Oh, it's all right.[JA] (桜)ああ... いえ Emotions (2017)
Not really. I think it's wonderful.[JA] (桜)いやいや すてきですよ (ひとみ)フフフッ Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] Brunnen [Add to Longdo]
[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]
[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top