ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -五-, *五*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[五, wǔ, ㄨˇ] five; surname
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Five elements (the cross with the extra stroke) between heaven 一 and earth 一 , Rank: 279

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ㄨˇ, ] five; 5 [Add to Longdo]
[zhōu wǔ, ㄓㄡ ㄨˇ, / ] Friday, #3,656 [Add to Longdo]
[wǔ yuè, ㄨˇ ㄩㄝˋ, ] May; fifth month, #5,021 [Add to Longdo]
星期[xīng qī wǔ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄨˇ, ] Friday, #9,224 [Add to Longdo]
星级[wǔ xīng jí, ㄨˇ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] five-star (hotel), #13,946 [Add to Longdo]
[wǔ xíng, ㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, ] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水, #13,979 [Add to Longdo]
年计划[wǔ nián jì huà, ㄨˇ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Five-Year Plan, #14,723 [Add to Longdo]
[wǔ xīng, ㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星, #15,778 [Add to Longdo]
角大楼[wǔ jiǎo dà lóu, ㄨˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] the Pentagon, #16,181 [Add to Longdo]
[wǔ jīn, ㄨˇ ㄐㄧㄣ, ] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡, #16,925 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ご, go] (n) ห้า
[いつつ, itsutsu] (n) ห้าชิ้น/อย่าง
[ごじゅう, gojuu] (n) ห้าสิบ
[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
[ごりん, gorin] (n) โอลิมปิก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ごがつ, gogatsu] TH: เดือนที่ห้าของปี  EN: May

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);5[ご(P);いつ;い, go (P); itsu ; i] (num) five; (P) [Add to Longdo]
つ(P);5つ[いつつ, itsutsu] (num) five; (P) [Add to Longdo]
つ子[いつつご, itsutsugo] (n) quintuplets [Add to Longdo]
[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron [Add to Longdo]
[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
陰盛苦[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 陰) the pain brought on by the five skandha [Add to Longdo]
右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
[ごいん;ごおん, goin ; goon] (n) pentatonic scale [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは三々々帰り始めた。
It is a little after a quarter to eleven.11時十分前を少し過ぎています。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女はつの異なる国で暮らしてきた。
It is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.あのプレイボーイと結婚するのはブロンドの女の子か、ブルーネットの女の子か分といったところだ。どちらもきれいだから。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、米は日本の分の一の程度の値段で手に入ります。
Our family consists of five members.うちの家族は人から成る。
Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.くーっ、ビールが臓六腑にしみわたる。やっぱり仕事の後はビールだね。
There is five pencils here.ここに本の鉛筆がある。
This is Watanabe Goroh.こちらは渡辺郎です。
This drawing dates back to the fifteenth century.この絵画は十世紀のものだ。
It took me five hours to make this kennel.この犬小屋を作るのに僕は時間かかった。 [M]
This man has been blind for five years at least.この人は目が見えなくなって年になる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごたい, gotai] der_ganze_Koerper [Add to Longdo]
十音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]
[ごりん, gorin] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
輪大会[ごりんたいかい, gorintaikai] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] ratlos, hilflos [Add to Longdo]
重の塔[ごじゅうのとう, gojuunotou] 5-stoeckige_Pagode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top