ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -二-, *二*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[二, èr, ㄦˋ] two; twice
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] Two  parallel lines; compare 一 (one) and 三 (three), Rank: 157
[于, yú, ㄩˊ] at, in, on; to, from; alas!
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 40
[些, xiē, ㄒㄧㄝ] little, few; rather, somewhat
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictophonetic] two, Rank: 86
[五, wǔ, ㄨˇ] five; surname
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Five elements (the cross with the extra stroke) between heaven 一 and earth 一 , Rank: 279
[云, yún, ㄩㄣˊ] cloud; to say, to speak
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A cloud, Rank: 692
[互, hù, ㄏㄨˋ] mutually, reciprocally
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Two hooks hooking eachother, Rank: 819
[井, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] well, mine shaft, pit
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A mine or well, Rank: 1431
[亏, kuī, ㄎㄨㄟ] to lose, to fail; loss, damages; deficient
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1738
[亟, jí, ㄐㄧˊ] urgently, immediately, extremely
Radical: , Decomposition:     了 [le,liǎo, ㄌˇ]  叹 [tàn, ㄊㄢˋ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 3619
[亘, gèn, ㄍㄣˋ] to extend across, through; from
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] Stretching from heaven 一 to earth 一 , Rank: 3874

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[èr, ㄦˋ, ] two; 2 [Add to Longdo]
[dì èr tiān, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄊㄧㄢ, ] next day; the morrow, #3,105 [Add to Longdo]
[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two, #3,296 [Add to Longdo]
手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man, #5,444 [Add to Longdo]
[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, ] both; both of them; neither, #7,248 [Add to Longdo]
[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
[dì èr lún, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] second round (of match, or election), #7,933 [Add to Longdo]
[èr yuè, ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] February; second month, #8,148 [Add to Longdo]
[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc), #8,931 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[に, ni] (n) สอง
[ふたつ, futatsu] (n) สองชิ้น/อย่าง
十四日[にじゅうよっか, nijuuyokka] (n) วันที่ 24 ของเดือน, 24 วัน
十日[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
十歳[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
[にひゃく, nihyaku] (n) สองร้อย
[にそく, nisoku] (n) สองเท้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酸化炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ๊อกไซ คาร์บอนไดอ็อกไซ CO2
重課税[にじゅうかぜい, nijuukazei] เสียภาษีซ้ำซ้อน
段ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n) เตียงสองชั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふたつ, futatsu] TH: สอง อัน
[ふつか, futsuka] TH: วันที่สอง  EN: second day of the month
[ふつか, futsuka] TH: ระยะเวลาสองวัน  EN: two days
[にじゅう, nijuu] TH: ยี่สิบ (๒๐)  EN: twenty
人とも[ふたりとも, futaritomo] TH: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน  EN: both
[ふたり, futari] TH: สองคน  EN: two people
[にがつ, nigatsu] TH: กุมภาพันธ์  EN: February

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);2[に(P);ふた;ふ;ふう, ni (P); futa ; fu ; fuu] (num) two; (P) [Add to Longdo]
けた[ふたけた, futaketa] (n) two digits; double figures [Add to Longdo]
つ(P);2つ[ふたつ, futatsu] (num) two; (P) [Add to Longdo]
つながら;つ乍ら[ふたつながら, futatsunagara] (adv) (uk) both [Add to Longdo]
つに一つ;2つに1つ[ふたつにひとつ, futatsunihitotsu] (exp) one of two (possibilities, alternatives, etc.) [Add to Longdo]
つ宛[ふたつあて;ふたつづつ, futatsuate ; futatsudutsu] (n) two pieces of; two pieces each [Add to Longdo]
つ割り[ふたつわり, futatsuwari] (n) half; cutting in two [Add to Longdo]
つ共[ふたつとも, futatsutomo] (n) both [Add to Longdo]
つ折り[ふたつおり, futatsuori] (adj-no) (See つ折りにする) folded in half; doubled [Add to Longdo]
つ折りにする[ふたつおりにする, futatsuorinisuru] (exp,vs-i) to fold in two; to fold in half; to double up [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1900 he left England, and he never returned.1900年に彼はイギリスを去り、そのまま度と戻らなかった。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に予備の部屋が部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
Don't do anything like that again.ああいうことは度としないように。
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは重人格の事例を扱っている。
Take two aspirin tablets.アスピリンを錠飲みなさい。
You have two brothers.あなたには人の兄弟がいます。
You should leave out these two lines.あなたはこの行を省くべきだ。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研究課題をつ落とした、すぐにやり直さなければならない。
You must have been surprised to find me alone with her last night.あなたは昨晩私が彼女と人っきりでいるところを見つけて驚いたにちがいない。
You have two balls.あなたはつのボールを持っています。
You have two books.あなたは冊の本を持っています。
Do you have two books?あなたは冊の本を持っていますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[にこう, nikou] dyadic (a-no) [Add to Longdo]
項演算子[にこうえんざんし, nikouenzanshi] binary operator [Add to Longdo]
項式[にこうしき, nikoushiki] binomial [Add to Longdo]
項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution [Add to Longdo]
次記憶装置[にじきおくそうち, nijikiokusouchi] secondary storage [Add to Longdo]
次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status [Add to Longdo]
次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source [Add to Longdo]
次文献[にじぶんけん, nijibunken] secondary document [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
[ふたり, futari] zwei_Personen [Add to Longdo]
人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
[にしん, nishin] Postskript, Nachschrift [Add to Longdo]
[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
十歳[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top