ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -争-, *争*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[争, zhēng, ㄓㄥ] to dispute, to fight, to contend, to strive
Radical: , Decomposition:       彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 爭, two hands 爪 and 彐 fighting over 亅, Rank: 344

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, / ] struggle; fight, #2,516 [Add to Longdo]
[jìng zhēng, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] to compete; competition, #816 [Add to Longdo]
[zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war; conflict, #1,572 [Add to Longdo]
[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] struggle (with); fight; battle, #1,619 [Add to Longdo]
[zhēng qǔ, ㄓㄥ ㄑㄩˇ, / ] to fight for; to compete (for a prize); to struggle, #2,072 [Add to Longdo]
[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, / ] competitive strength; competitiveness, #3,061 [Add to Longdo]
[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, / ] fight over; contest; vie over, #4,227 [Add to Longdo]
[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, / ] controversy; dispute, #4,658 [Add to Longdo]
[lì zhēng, ㄌㄧˋ ㄓㄥ, / ] to work hard for; to do all one can; to contend strongly, #5,670 [Add to Longdo]
[zhēng lùn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to argue; to debate; to contend; argument; contention; controversy; debate, #6,186 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あらそう, arasou] TH: แข่งขัน  EN: to compete
[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute
[そうぎ, sougi] TH: การถกเถียง  EN: dispute
[そうぎ, sougi] TH: ทะเลาะ  EN: quarrel

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious [Add to Longdo]
い事[あらそいごと, arasoigoto] (n) dispute [Add to Longdo]
い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with [Add to Longdo]
い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement) [Add to Longdo]
い怒る[あらそいいかる, arasoiikaru] (v5r) to be angry and quarrelsome [Add to Longdo]
[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P) [Add to Longdo]
うべからざる[あらそうべからざる, arasoubekarazaru] (exp,adj-pn) indisputable [Add to Longdo]
えない[あらそえない, arasoenai] (adj-i) (See う・あらそう) indisputable; undeniable; unmistakable [Add to Longdo]
[いかで, ikade] (adv) how [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One million people lost their lives in the war.100万人の人々がその戦で命を落とした。
Ten teams competed for the prize.10チームが賞を得ようとった。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦の危機に瀕していた。
War broke out in 1941.1941年に戦が起こった。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日本とアメリカの間で戦が勃発した時、私は生まれていなかった。
In 1943 Japan was at war.1943年に日本は戦をしていた。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾岸紛で始まった。
The 1990s began with the Gulf War.1990年代は湾岸戦で始まった。
The two companies are competing with each other.2社が互いに競している。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が首位をっている。
The war began three years later.3年後に戦が始まった。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競力が落ちる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top