ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -亂-, *亂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亂, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  厶 (sī )  又 (yòu ㄧㄡˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [ideographic] A kneeling person 乚 using their hands 爫 to unravel a knot

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luàn, ㄌㄨㄢˋ, / ] in confusion; disorderly, #1,487 [Add to Longdo]
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
紊乱[wěn luàn, ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] disorder; chaos, #10,300 [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #11,627 [Add to Longdo]
凌乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] chaos, #11,753 [Add to Longdo]
扰乱[rǎo luàn, ㄖㄠˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] to disturb; to perturb; to harass, #12,205 [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, / ] disturbance; riot; to create a disturbance, #13,188 [Add to Longdo]
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy, #14,804 [Add to Longdo]
慌乱[huāng luàn, ㄏㄨㄤ ㄌㄨㄢˋ, / ] frenetic; hurried, #15,038 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was those two.[CN] 要怪他們兩個 他們打了我 À Nous la Liberté (1931)
But surely you don't think -[CN] 你就別胡思想了 The Uninvited (1944)
The only person who wouldn't think me demented... because I believe a house can be filled with malignity - malignity directed against a certain child.[CN] 唯一一個不認為我是精神錯的人... 因為我確信那房子裏充滿了怨恨... 對一個孩子的怨恨 The Uninvited (1944)
Alas, I fear my poor brother has lost his wits.[CN] 另外 我擔心我可憐的哥哥已經神智混 Les Visiteurs du Soir (1942)
It'd be a shame to disturb her dreams.[CN] 攪她的清夢 令人不恥 Les Visiteurs du Soir (1942)
I hope I'm not disturbing the ship's routine, Mr. Longley. Oh, no.[CN] 我希望我沒有擾船的正常航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- That's my sister's special crotchet.[CN] -這是我妹妹在胡思想罷了 The Uninvited (1944)
We're letting our imaginations play hob with our senses.[CN] 就不要再讓我們的想像力出來搗 The Uninvited (1944)
Your thoughts also seem far away.[CN] 而你 雷瑙德 你看起來心煩意 Les Visiteurs du Soir (1942)
HMS Lydia was soon far beyond battle-charged Europe.[CN] 英國政府公務戰艦「利迪亞」 離戰的歐洲已遠 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Did you know there's an upside-down to seeds?[CN] 你知道那些七八糟的種子嗎? The Uninvited (1944)
It's rather messy in here. I was thinking of skipping this.[CN] 這裏相當凌 我本想掠過這個房間 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top