ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乱-, *乱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乱, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [] ,  Rank: 765

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luàn, ㄌㄨㄢˋ, / ] in confusion; disorderly, #1,487 [Add to Longdo]
[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
[wěn luàn, ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] disorder; chaos, #10,300 [Add to Longdo]
[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #11,627 [Add to Longdo]
[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] chaos, #11,753 [Add to Longdo]
[rǎo luàn, ㄖㄠˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] to disturb; to perturb; to harass, #12,205 [Add to Longdo]
七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, / ] disturbance; riot; to create a disturbance, #13,188 [Add to Longdo]
胡思[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy, #14,804 [Add to Longdo]
[huāng luàn, ㄏㄨㄤ ㄌㄨㄢˋ, / ] frenetic; hurried, #15,038 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らんこう, rankou] เซ็กส์หมู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らん, ran] (n) revolt; rebellion; war [Add to Longdo]
[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P) [Add to Longdo]
[みだれ, midare] (n) disorder; disturbance; unrest; (P) [Add to Longdo]
れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
れ勝ち;[みだれかち, midarekachi] (exp) undone victory; upset victory; lost victory [Add to Longdo]
れ打ち;れ撃ち;れうち[みだれうち, midareuchi] (n) random pounding (e.g. on a drum) [Add to Longdo]
れ箱;箱(io)[みだればこ, midarebako] (n) lidless box for clothes [Add to Longdo]
れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair [Add to Longdo]
れ飛ぶ[みだれとぶ, midaretobu] (v5b,vi) to fly wildly about [Add to Longdo]
を起こす[らんをおこす, ranwookosu] (exp,v5s) to rise in rebellion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気な男が病気で倒れるなんて、鬼の霍ともっぱらの噂だよ。
One Sunday morning George burst into the living room and said.ある日曜日の朝、ジョージは自宅の居間に入するやいなやこう言った。
It is unlikely that such a cool headed person got upset.あんな冷静な人が取りしたなんて考えられない。
England was once torn by civil war.イングランドはかつて内で分裂したことがあった。
When she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.ガーン。彼女にふられたショックで頭が混した。
These shoes will stand up to hard use.この靴はどんなに暴にはいても大丈夫です。
This car must have had tough usage.この車は暴な使い方をされてきたに違いない。
Public morals have been corrupted in this town.この町の風紀はれている。
Computers are difficult, so I get confused.コンピューターは難しくて混する。
Jim got dismissed for his misconduct in office.ジムは職権用で免職になった。
Don't be so wild, Jack.ジャック、そんなに暴に振る舞うな。
A strike disrupted the postal system.ストライキが郵便制度を混させた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense.[CN]  War and Peace (1956)
Chaos.[CN] 混 The Satanic Rites of Dracula (1973)
Even before your arrival, they plotted against her.[JA] 陛下の到着を待つまでもなく 反が起きかねない Stormborn (2017)
Hold![JA] すな! The Spoils of War (2017)
- Hold it, lads![JA] - すなよ! The Spoils of War (2017)
The way they are violent. And say this is how it is.[JA] 暴に決めてかかるのよ  ()
So just be prepared, she may not be rational.[JA] - 彼女は混してると思う Life (2017)
And he who was first to sound the cry of rebellion was first to fall at the executioner's hand.[CN] 第一个挑动叛的人最先被处决 Battleship Potemkin (1925)
You should be beat![CN] 喜欢胡言语的人 Episode #1.4 (2004)
I went back to the house to change clothes, and I found this... in the mess.[JA] 私は再び 衣服を交換するための家、 私はこれを混の中で見つけました。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Easy.[CN] 别 Eight Below (2006)
- Hold the line![JA] - 列をすなよ! The Spoils of War (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
呼出し[らんよびだし, ranyobidashi] random access [Add to Longdo]
[らんすう, ransuu] random number [Add to Longdo]
数生成[らんすうせいせい, ransuuseisei] random number generation [Add to Longdo]
数列[らんすうれつ, ransuuretsu] random number sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[らん, ran] UNRUHEN, AUFSTAND, BUERGERKRIEG, UNORDNUNG [Add to Longdo]
[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
[らんぼう, ranbou] Gewalttat, Roheit, Unfug [Add to Longdo]
[らんかく, rankaku] uebermaessiges_Fischen [Add to Longdo]
[らんぴつ, ranpitsu] fluechtige_Schrift, schlechte_Schrift [Add to Longdo]
[らんざつ, ranzatsu] Unordnung, Durcheinander [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top