ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -久-, *久*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[久, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] long ago; a long time
Radical: 丿, Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  ?
Etymology: -, Rank: 637

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] (long) time; (long) duration of time, #1,726 [Add to Longdo]
[bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long (after); before too long; soon; soon after, #2,787 [Add to Longdo]
[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while, #3,385 [Add to Longdo]
[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ, ] how long?, #3,924 [Add to Longdo]
[cháng jiǔ, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] (for a) long time, #6,727 [Add to Longdo]
[bù jiǔ qián, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ, ] not long ago, #6,744 [Add to Longdo]
[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, ] duration; endure; lasting, #7,535 [Add to Longdo]
前不[qián bù jiǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long before, #7,946 [Add to Longdo]
[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent, #8,772 [Add to Longdo]
[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, ] established; long, #10,199 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] (n, adj, phrase) หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน, ใช้ทักกันเวลาไม่ได้เจอกันนานๆ แล้วมาพบกัน เช่น しぶりですね ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
留米[くらめ, kurame] (name) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู, See also: R. 福冈

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);[ひさびさ, hisabisa] (adj-na,adj-no,adv,n) (See し振り) (in a) long time; long time (ago); while (ago); long ago; long while (ago); (in a) long while; (P) [Add to Longdo]
しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P) [Add to Longdo]
しい昔[ひさしいむかし, hisashiimukashi] (n) a long time ago [Add to Longdo]
しく[ひさしく, hisashiku] (n) for a long time [Add to Longdo]
しぶり(P);し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na,adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P) [Add to Longdo]
しぶりに;し振りに[ひさしぶりに, hisashiburini] (adv) after a long time [Add to Longdo]
[きゅうあん, kyuuan] (n) Kyuuan era (1145.7.22-1151.1.26) [Add to Longdo]
[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]
[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope [Add to Longdo]
慈目[くじめ;クジメ, kujime ; kujime] (n) (uk) spotbelly greenling (Hexagrammos agrammus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永に失うことになる。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐力を必要とする。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永プレス加工の服を買う。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、太郎!しぶり!元気?
You are not leaving Japan for good, are you?あなたは永に日本を去るのではないでしょうね。
Pride will have a fall.おごる平家はしからず。
Pride goes before a fall.おごれる者はしからず。
Kate left this place for good.ケイトは、これを最後に永にここを離れていった。
This machine is inferior to that one in durability.この機械は、耐性であの機械に劣ります。
This seems expensive, but it's so durable it will pay in the long run.この車は高そうですが、耐性があるので長い目で見れば得です。
This custom became extinct a long time ago.この習慣は絶えてしい。
This is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.これは永に凍っている地層であり、それが何フィートの深さの所もある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[ひさしい, hisashii] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
[くおん, kuon] Ewigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top