ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

主要

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主要-, *主要*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主要[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary, #190 [Add to Longdo]
主要[zuì zhǔ yào, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main, #6,652 [Add to Longdo]
主要来源[zhǔ yào lái yuán, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] principle source; main source [Add to Longdo]
主要原因[zhǔ yào yuán yīn, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] main reason; primary cause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主要[しゅよう, shuyou] (adj-na,n) chief; main; principal; major; (P) [Add to Longdo]
主要[しゅよういん, shuyouin] (n) (See 要因) primary factor; main cause [Add to Longdo]
主要[しゅようえき, shuyoueki] (n) principal stations [Add to Longdo]
主要業務[しゅようぎょうむ, shuyougyoumu] (n) primary business; primary function; primary focus [Add to Longdo]
主要工業[しゅようこうぎょう, shuyoukougyou] (n) key industries [Add to Longdo]
主要[しゅようこく, shuyoukoku] (n) principal countries [Add to Longdo]
主要国首脳会議[しゅようこくしゅのうかいぎ, shuyoukokushunoukaigi] (n) Group of Eight; G8 [Add to Longdo]
主要諸元[しゅようしょげん, shuyoushogen] (n) salient points [Add to Longdo]
主要人物[しゅようじんぶつ, shuyoujinbutsu] (n) key people [Add to Longdo]
主要[しゅようてん, shuyouten] (n) main point; keynote [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主要な論点を要約することだ。
You must not lose sight of your main object.あなたは自分の主要な目的を見失っては行けない。
The major result from recent investigations of Emmet's theory has been that it can be applied to biochemistry as well.エメット理論が生化学にも適用できるということか、最近の研究の主要な成果である。
Coffee is Brazil's main product.コーヒーはブラジルの主要産物である。
Coffee is one of the staples of Brazil.コーヒーはブラジルの主要産物の一つである。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の主要な特徴はまだ曖昧です。
From this standpoint history can be divided into two main epochs.この見地から歴史は2つの主要な時期に分けられる。
What are the main products of this country?この国の主要な産物は何ですか。
This highway saves us lot of time.この主要道路のお陰でずいぶん時間が節約できる。
This is an interesting case where there is no principal determining element.これは主要な決定要素が存在していない興味深い例である。
Chicago is the principal city of the Middle West.シカゴは、米国中西部の主要な都市である。
The prime purpose of the profession is the rendering of a public service.その職業の主要な目的は社会に奉仕することである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主要[しゅよう, shuyou] Haupt-, wesentlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top