ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主-, *主*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[主, zhǔ, ㄓㄨˇ] to own; to host; master; host; lord
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictographic] A lamp 王 with a flame 丶, Rank: 87

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] to own; to host; master; lord; primary, #543 [Add to Longdo]
[zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ, ] main; principal; major; primary, #190 [Add to Longdo]
社会[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] chairperson; premier; chairman, #1,341 [Add to Longdo]
[wéi zhǔ, ㄨㄟˊ ㄓㄨˇ, / ] to rely mainly on; to attach most importance to, #1,524 [Add to Longdo]
[zhǔ dòng, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] (to take the) initiative, #1,614 [Add to Longdo]
[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader, #1,676 [Add to Longdo]
[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, / ] theme; subject, #1,738 [Add to Longdo]
[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head, #1,740 [Add to Longdo]
[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, ] democracy, #1,838 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅさい, shusai] 1.การอุปถัมภ์ 2.การสนับสนุน 3.การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
[しゅふ, shufu] (n) แม่บ้าน
治医[しゅじい, shujii] แพทย์ประจำตระกูล
人公[しゅじんこう, shujinkou] ตัวเอก, ตัวละครเอก
[しゅぶん, shubun] (n) เนื้อหาหลัก
[しゅちょう, shuchou] การยืนกราน การยืนยันความคิดของตนเอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゅじん, shujin] TH: สามี
[しゅじん, shujin] TH: เจ้าของร้าน  EN: owner
[しゅだい, shudai] TH: แรงบันดาลใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See たる,として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (pn) (arch) (fam) (See ・ぬし・6) you [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
(P);重[おも, omo] (adj-na,n) (1) (See な,に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) [Add to Longdo]
;子[す, su] (suf) (arch) (hon) honorific (or familiar) suffix used after a name [Add to Longdo]
;[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
たる[しゅたる, shutaru] (adj-pn) main; principal; major; (P) [Add to Longdo]
として[しゅとして, shutoshite] (adv) mainly; (P) [Add to Longdo]
[おもな, omona] (adj-pn) (See ・おも・1) chief; main; principal; important [Add to Longdo]
なる;重なる(oK)[おもなる, omonaru] (adj-f) main; principal; important [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"George?" said the housewife. "Who's George?"「ジョージ?」婦は言った。「ジョージって・・・。誰?」
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」婦は悲しみの涙を流しながら言った。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の要な論点を要約することだ。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対義」とはどういう意味ですか。
What were the chief events of 1990?1990年のな出来事は何でしたか。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会義共和国連邦を表しています。
The man standing over there is the owner of the store.あそこに立っている人が店の人です。
When you don't know what to do, ask the host.あなたがどうしていいかわからないときには、人にたずねなさい。
Is your husband a picky eater?あなたのご人は食事にうるさいのかな?
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の義の問題だ。
I see your point.あなたの旨はわかる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅ, shu] master (a-no) [Add to Longdo]
エントリ[しゅエントリ, shu entori] main-entry [Add to Longdo]
クロック[しゅくろっく, shukurokku] master clock [Add to Longdo]
プログラム[しゅプログラム, shu puroguramu] main program [Add to Longdo]
メモリ[しゅメモリ, shu memori] main storage, main memory [Add to Longdo]
レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]
官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬし, nushi] Haupt- [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Besitzer [Add to Longdo]
の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
[しゅじん, shujin] Ehemann, Hausherr [Add to Longdo]
人公[しゅじんこう, shujinkou] Held, Hauptperson [Add to Longdo]
[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
[しゅさい, shusai] Schirmherrschaft, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hausfrau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top