ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丰-, *丰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丰, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: , Decomposition:   三 [sān, ㄙㄢ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] An ear of grass, Rank: 1189

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person, #4,831 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] surname Feng; abundant; plentiful; great, #4,831 [Add to Longdo]
[fēng fù, ㄈㄥ ㄈㄨˋ, / ] rich; plentiful, #1,297 [Add to Longdo]
[fēng shōu, ㄈㄥ ㄕㄡ, / ] bumper harvest, #7,701 [Add to Longdo]
[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company), #7,810 [Add to Longdo]
[fēng hòu, ㄈㄥ ㄏㄡˋ, / ] generous; ample, #8,112 [Add to Longdo]
富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] richly colorful, #10,844 [Add to Longdo]
[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] ample; well developed; fully rounded, #12,467 [Add to Longdo]
[Fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] Fengman district of Jilin city 吉林市, Jilin province, #12,467 [Add to Longdo]
[fēng shèng, ㄈㄥ ㄕㄥˋ, / ] rich; sumptuous, #15,327 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must bring solace to the men who fight, sacrifice ourselves, give ourselves.[CN] 只能鼓励男人去打仗 或者献自己 A Farewell to Arms (1932)
You'll find quantities of breakfast over there.[CN] 你会发现那边有很盛的早餐 Rebecca (1940)
I'm feeling a little weak. Melly, I think it's full of money![CN] 途经曾是足的荒芜家园 Gone with the Wind (1939)
A healthy-looking ghost, Monsieur Dufond.[CN] A healthy -looking ghost, Monsieur Dufond. 一只活灵活现的鬼魂,迪先生 Strange Cargo (1940)
A rotund but noble creature from Des Moines.[CN] 是德莫因一位满的贵妇 Design for Living (1933)
Even a simple concussion may have curious effects upon an imaginative person.[CN] 对想像力富的人来说 即便纯脑震荡亦会造成特殊影响 The Lady Vanishes (1938)
That's nice. It's good to be sentimental.[CN] 嗯,是很漂亮,你的感情真富 如今很多人都很冷漠 Port of Shadows (1938)
- Hmm.[CN] 橄榄营养 The Mystery of the Dysfunctional Dynasty (2014)
There's a battle going on right now that ought to pretty well fix things... one way or the other.[CN] 虽然你这么渴求 你在没有经验富的人常吻你 Gone with the Wind (1939)
"Like a luxuriant vine, give them seed in number like full ears of grain...[CN] 像一棵裕的葡萄树 给予他们像谷物一样 饱满的种子 The Scarlet Empress (1934)
I know. But why can't we get more guys with police experience?[CN] 我明白 但为什么不招募那些经验富的警察呢 'G' Men (1935)
"that they may abound in every work that is good and acceptable unto Thee,[CN] 以此可以在任何时候 给予你厚的回报 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top