ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中-, *中*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n prep ) 中国

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口,  Rank: 14

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] among; in; included among these, #249 [Add to Longdo]
[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
[jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together, #838 [Add to Longdo]
[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, ] inside, #1,500 [Add to Longdo]
[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ˇ, ] noon; midday, #1,835 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうこ, chuuko] (adj) มือสอง
[ちゅうごく, chuugoku] (n) สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) โรงเรียนระดับมัธยมต้น
小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) บริษัทขนาดกลางและเล็ก
[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
[ちゅうきゅう, chuukyuu] (n) ขั้นกลาง, See also: Related: 初級, 上級

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกลาง , See also: R. 長期, 短期
[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
[あたる, ataru] (vt) (อาการ)แพ้ เช่น แพ้อาหาร , See also: S. 当たる,
[ちゅうせい, chuusei] เป็นกลาง
[なか, naka] (adj ) ข้างใน
[ちゅううどく, chuuudoku] (n ) เป็นพิษ, เสพย์ติด
枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n ) ระบบประสาทส่วนกลาง , See also: R. central nervous system
性子[ちゅうせいし, chuuseishi] (n ) นิวตรอน , See also: R. neutron

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
[なかごめ, nakagome] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Nakagome (pl)
国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 一,学校) middle school; (4) (abbr) (See 国・1) China; (n-suf) (5) (See ・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [Add to Longdo]
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage [Add to Longdo]
てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery [Add to Longdo]
でも[なかでも, nakademo] (adv) (1) among (other things); inter alia; (2) above all (else); (P) [Add to Longdo]
には[なかには, nakaniha] (adv) some (of them); among (them) [Add to Longdo]
の下[ちゅうのげ, chuunoge] (n) lower-middle (e.g. in class rank) [Add to Longdo]
の兄[なかのあに, nakanoani] (n) middle brother [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I ache all over.が痛む。
Let me in.に入れ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙のへ消えていった。
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼は心ので思いました。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で上映です。
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私は心ので思った。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森のに入って、山に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."「机のに本がありますか」「いいえ、ありません」
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子は心ので思った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸運だわ」とマリアは心ので思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼女は心ので思った。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "世のには人間の数だけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?[JA] (佑希) 真犯人が家のにいるとは 考えませんでしたか? Confrontation (2017)
Why do you send those nasty faxes?[JA] どうして 傷のFAX 送ってくるんですか? Reason (2017)
How did Nanaka's murderer get inside?[JA] 菜々果ちゃんを殺した犯人は どうやってに入ったんだろう? Ready (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世のの理屈で言っても当然です Emotions (2017)
But... then I fell in love with you.[JA] でも 途から好きになっちゃった Emotions (2017)
Yes, it is[CN] 十二楼 Heung gong chat sup sam (1974)
Sarge.[CN]  The Last Drop (2006)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世のの理屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
The CIA.[CN] 情局... Phase One (2003)
Sarge?[CN] 士? Universal Soldier (1992)
Among those people, there are a few who look forward to reading my novels.[JA] そのには少しだけど 僕の小説を 楽しみにしてくれる人がいて Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value [Add to Longdo]
[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
核文書[ちゅうかくぶんしょ, chuukakubunsho] hub document [Add to Longdo]
括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]
間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top