ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -东-, *东*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[东, dōng, ㄉㄨㄥ] east, eastern, eastward
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木,  Rank: 194

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ, 西 / 西] east and west, #340 [Add to Longdo]
西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] thing; stuff; person, #340 [Add to Longdo]
[gǔ dōng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ, / ] stockholder, #1,007 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong, #1,096 [Add to Longdo]
广[Guǎng dōng, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ, 广 / ] Guangdong province (Kwangtung) in south China, abbr. 粤, capital Guangzhou 廣州|广州, #1,704 [Add to Longdo]
[Shān dōng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital 濟南|济南, #2,333 [Add to Longdo]
[dōng fāng, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ, / ] the East; Eastern countries, #2,601 [Add to Longdo]
[dōng běi, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ, / ] northeast, #3,305 [Add to Longdo]
毛泽[Máo Zé dōng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ, / ] Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader, #3,586 [Add to Longdo]
[dōng bù, ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] the east; the eastern part, #3,920 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I have something else to show you.[CN] - 我还有另外的西要给你看看 The Mummy (1932)
Here's something to break the monotony. A visitor coming from the Nile.[CN] 有些西来打破这单调的生活了 一个从尼罗河来的游客 The Mummy (1932)
An Eastern prejudice.[CN] 方人的偏见 The Mummy (1932)
But if we put that gang of diggers from Kerma on the job, we can tell in two days if there's anything here.[CN] 但是如果我们雇佣一帮来自科尔玛 的发掘者来做这项工作 我们就能在两天内知道 这里到底有没有什么西 The Mummy (1932)
He'll give you anything, if only you'll help me to go to him.[CN] 你过你帮我去找他的话 他会给你任何西的 The Mummy (1932)
But you shall dawn anew in the east, as the first rays of Amon-Ra dispel the shadow.[CN] 但你将获新生,如方黎明般 如阿蒙 -拉的第一缕金光 驱走黑暗 The Mummy (1932)
Much more is learned from bits of broken pottery than from all the sensational finds.[CN] 比起所有那些耸人听闻的发现 这些零星破陶器碎片倒是能告诉我们更多西 The Mummy (1932)
Looks like an attempted theft, but nothing stolen here could be sold.[CN] 看起来像是一起预谋的盗窃案 但是这从这里盗走的西是不可能被出售的 The Mummy (1932)
Anyhow, we've found something.[CN] 不管怎么,我们已经找到了一些西了 The Mummy (1932)
A man needs more than hard work for this game.[CN] 在这场游戏中,一个男人需要 除了奋力工作以外的其他西 The Mummy (1932)
- Our forefathers used it.[CN] - 我们的祖先用这些西 The Mummy (1932)
When he did, he found things. And once, ten years ago, he found too much.[CN] 只要他干起来,他就能找到西 有一次,十年前,他找到的西实在是太多了 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top