ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世論

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世論-, *世論*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创世论[chuàng shì lùn, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] creationism (relig.), #958,445 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世論(P);輿論;與論(oK)[よろん(P);せろん(世論)(P), yoron (P); seron ( yoron )(P)] (n) public opinion; (P) [Add to Longdo]
世論操作[よろんそうさ, yoronsousa] (n) manipulation of public opinion [Add to Longdo]
世論調査[せろんちょうさ;よろんちょうさ, seronchousa ; yoronchousa] (n) public opinion poll [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such an act will be judged at the bar of public opinion.そういう行為は世論の裁きを受けるだろう。
The plan was given up under the pressure of public opinion.その計画は世論の圧力で中止になった。
The opinion poll was based on a random sample of adults.その世論調査は無作為に選ばれた成人に基づいてなされた。
The general opinion is against the war.一般の世論は戦争に反対である。
We must appeal to public opinion about the matter.私たちはその件について世論に訴えていなければならない。
The newspaper reflects public opinion.新聞は世論を反映する。
Public opinion obliged him to retire.世論のために彼は引退をよぎなくされた。
Public opinion obliged him to retire.世論のため彼は引退を余儀なくされた。
The trend of public opinion is against corporal punishment.世論の趨勢は体罰反対の方向である。
The tide of public opinion is turning against sexism.世論の流れは性差別反対の方に向かっている。
Public opinion was strongly in favor of the project.世論はその計画を強く支持した。
Public opinion is opposed to the policy.世論はその政策に反対している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
世論[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top