ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世話

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世話-, *世話*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
世話[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid

Japanese-English: EDICT Dictionary
世話[せわ, sewa] (n,vs) looking after; help; aid; assistance; (P) [Add to Longdo]
世話がない[せわがない, sewaganai] (exp,adj-i) simple matter; problem free; hopeless; the end (i.e. leaving one at a loss of words) [Add to Longdo]
世話が焼ける;世話がやける[せわがやける, sewagayakeru] (exp,v1) to be troublesome; to require the aid and labour of others [Add to Longdo]
世話になる[せわになる, sewaninaru] (exp,v5r) (See お世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted [Add to Longdo]
世話の焼ける[せわのやける, sewanoyakeru] (exp,v1) to be annoying; to be troublesome [Add to Longdo]
世話をする[せわをする, sewawosuru] (exp,vs-i) (See お世話をする) to take care of [Add to Longdo]
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp,v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful [Add to Longdo]
世話好き[せわずき, sewazuki] (adj-na,n) obliging person [Add to Longdo]
世話女房[せわにょうぼう, sewanyoubou] (n) perfectly dedicated wife [Add to Longdo]
世話焼き[せわやき, sewayaki] (n) a bother; a meddlesome person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世話だよ」
When you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.あなたがスポットを世話するって言ったとき、そういった責任が生じるのは分かっていたはずでしょ。
Who will look after your cat while you are away?あなたが不在の間、誰があなたの猫の世話をするのか。
Both you and I must take care of the dog.あなたと私の両方が犬の世話をしなければならない。
I am ready to do anything that I can for you, because I owe you a great deal.あなたにはずいぶんお世話になりましたから、私にできることなら何でも喜んでいたします。
I'll look after your child while you are away.あなたの留守中は、私がお子さんの世話をします。
You must look after the child.あなたはその子供の世話をしなければならない。
You can't care for pets.あなたはペットの世話ができない。
You must take care of the dog.あなたは犬の世話をしなければならない。
You must look after the child.あなたは子供を世話しなければならない。
I was worn out because I had to take care of so many children.あまりに多くの子供たちの世話で私は疲れてしまった。
You're always there for me so if you're ever in dire straits just let me know and I'll come running (to help).いつもお世話になっていますから、一旦緩急あれば、すぐさま馳せ参じます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世話[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top