ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世紀

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世紀-, *世紀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世纪[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
中世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] medieval; Middle Ages, #22,224 [Add to Longdo]
世纪末[shì jì mò, ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, / ] end of the century, #34,317 [Add to Longdo]
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] Genesis; the first book of Moses, #53,116 [Add to Longdo]
上世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
二十一世纪[èr shí yī shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 21st century [Add to Longdo]
二十世纪[èr shí shì jì, ㄦˋ ㄕˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] 20th century [Add to Longdo]
半世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] half century [Add to Longdo]
新世纪[xīn shì jì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] New Century (commonly used name) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
世紀[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุคสมัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
世紀[せいき, seiki] (n) century; era; (P) [Add to Longdo]
世紀[せいきまつ, seikimatsu] (n) end of a century (esp. 19th); fin-de-siecle; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15世紀のイタリアでは美術が栄えた。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流行は胸の部分を強調していた。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民の数が急激に増大した。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19世紀には事業革命が起こった。
During the 19th century, many inventions were developed.19世紀には多くの発明がなされることになった。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人文明の時代だった。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は科学の一分野となった。
A century is one hundred years.世紀は100年です。
2001 is the year when the 21st century begins.2001年は21世紀の始まる年です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Umbers and the Karstarks have fought beside the Starks for centuries.[JA] アンバー家とカースターク家は、 スタークと共に戦った何世紀もの歴史がある Dragonstone (2017)
...and so, in the lovely month of May, 1485, the Devil sent two of his envoys to this world to drive humans to despair...[CN] 1485年5月明媚的日子 魔鬼派遣他創造的兩個邪靈 光臨塵世 將絕望撒至人間... (15世紀法國傳說) Les Visiteurs du Soir (1942)
Which makes me employee of the fucking century.[JA] これでこそ 世紀のセールスマンだ Salesmen Are Like Vampires (2017)
This is how Olenna Tyrell rewards centuries of service and loyalty.[JA] それこそがオレナ・タイレルが 数世紀に及ぶ忠誠心に対して報う方法だ Stormborn (2017)
New York Central Railroad, train number 25 the 20th Century Limited due to leave at 6 p. m.[CN] 紐約中央鐵路,列車25號... 二十世紀特快車... 下午6點出發開往芝加哥... North by Northwest (1959)
The people have lived the same way for centuries.[CN] 288)}人們就這樣生活了幾個世紀 The Round-Up (1966)
We don't live in the seventh century![JA] 私たちは7世紀に生きていません! 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Uh, give me a bedroom on the 20th Century, please.[CN] 請給我一張二十世紀特快車的臥車票 North by Northwest (1959)
Our two houses were allies for centuries, and those were the best centuries the Seven Kingdoms have ever known.[JA] 我々は何世紀も味方同士であった そしてあの時代は七王国の歴史上― 最高の時代であった The Queen's Justice (2017)
In the course of the centuries, they`ll learn to know each other better... just as we shall.[CN] 在這麼多世紀的時間裏 他們可以更好的互相認識... ...我們也一樣 The Fearless Vampire Killers (1967)
Because I've gone from being salesman of the century to a schlub who can't sell shit.[JA] 世紀のセールスマンから 落ちぶれた Smell the Weakness (2017)
The only thing standing between us and the army of the dead is the Wall, and the Wall hasn't been properly manned in centuries.[JA] 我々と死者の軍団を分かつ唯一の物が 壁だ さらに 壁は何世紀も使われていない Eastwatch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世紀[せいき, seiki] Jahrhundert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top