ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世界的

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世界的-, *世界的*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界的语言[shì jiè de yǔ yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] world language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界的[せかいてき, sekaiteki] (adj-na) global; international; world-famous; (P) [Add to Longdo]
世界的不況[せかいてきふきょう, sekaitekifukyou] (n) global recession [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shakespeare, whose plays are world-famous, lived some four hundred years ago.シェイクスピアは、その戯曲が世界的に有名だが、約400年前の人である。
The architect achieved worldwide fame.その建築家は世界的名声を獲得した。
That writer is well know all over the world.その作家は世界的に有名である。
The products are sold on a world scale.その製品は世界的な規模で販売されている。
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.それはより多くの二酸化炭素の産出につながり、それが世界的な温暖化の原因になる主な気体なのだ。
Tolstoy achieved worldwide fame.トルストイは世界的名声を博した。
McDonald's are world famous for their hamburgers.マクドナルドはハンバーガーで世界的に有名だ。
We must look at the problem from a global point of view.我々はその問題を世界的視野で見なければならない。
Despite adversity, the architect achieved worldwide fame.逆境にもかかわらず、その建築家は世界的名声を獲得した。
Despite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.逆境にもかかわらず、その発明の才に富む男は世界的名声を手に入れた。
From a humble background, John achieved worldwide fame.庶民の身から、ジョンは世界的な名声を勝ち取った。
Access to worldwide communication industry resources.世界的コミュニケーション産業の資源へのアクセス。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
世界的[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top