ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

世界

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世界-, *世界*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ] (n ) โลก

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺産[sekai isan] (n ) World Heritage

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] world, #176 [Add to Longdo]
世界[shì jiè bēi, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟ, ] World Cup, #2,367 [Add to Longdo]
世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]
世界[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, / ] worldview; world outlook; Weltanschauung, #10,254 [Add to Longdo]
世界纪录[shì jiè jì lù, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] world record, #10,703 [Add to Longdo]
世界大战[shì jiè dà zhàn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] world war, #12,108 [Add to Longdo]
世界末日[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world, #13,273 [Add to Longdo]
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Health Organization (WHO), #14,691 [Add to Longdo]
世界银行[Shì jiè Yín háng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] World Bank, #14,793 [Add to Longdo]
世界[xīn shì jiè, ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] New World, #14,916 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) โลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺産[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世界[せかい, sekai] Thai: โลก English: world

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) the world; society; the universe; (P) [Add to Longdo]
世界で初めて[せかいではじめて, sekaidehajimete] (exp,adj-no) world's first; world-first [Add to Longdo]
世界の果て[せかいのはて, sekainohate] (exp) end of the world [Add to Longdo]
世界の七不思議[せかいのななふしぎ, sekainonanafushigi] (exp) Seven Wonders of the World [Add to Longdo]
世界チャンピオン[せかいチャンピオン, sekai chanpion] (n) world champion [Add to Longdo]
世界ボクシング協[せかいボクシングきょう, sekai bokushingu kyou] (n) World Boxing Association [Add to Longdo]
世界遺産[せかいいさん, sekaiisan] (n) World Heritage (cultural, natural, etc.); World Cultural and Natural Heritage (UNESCO) [Add to Longdo]
世界[せかいいち, sekaiichi] (n-adv,n-t) best in the world; (P) [Add to Longdo]
世界一周[せかいいっしゅう, sekaiisshuu] (n) round-the-world trip; circumnavigation; globe-trotting [Add to Longdo]
世界一周旅行[せかいいっしゅうりょこう, sekaiisshuuryokou] (n,vs) round-the-world trip; world cruise [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は世界制覇すると思うかい。
"Hello, people of the world!"世界のみなさん、こんにちは」と。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦争の危機に瀕していた。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々は再び驚いた。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世界の他のどの列車よりも速く走る。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは世界保健機構を表す。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の銀世界になっているだろう。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市民になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で世界を回ることが出来ますか。
I think that actress is one of the most beautiful women on earth.あの女優は世界中で最も美しい女性の一人だと思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Iris biometrics is... exploding all over the world.[CN] Iris biometrics is... {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}已经在世界各地流行开来了 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}exploding all over the world. I Origins (2014)
The world's leading business people and politicians.[CN] 其中主营业务 世界和政治家。 Turks & Caicos (2014)
But then came the sanctioning bodies, organizations that created their own championship belts and received sanctioning fees from the fighters wearing them.[JA] チャンピオン・ベルト チャンピオン・ベルト やがて世界王座を 認定する団体が複数設立 CounterPunch (2017)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.[JA] (佑希) 私は本の世界に 詳しくないんですけど 何かきっかけがあれば 売れるものなんでしょうか? Appeal (2017)
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.[JA] ベルトの価値は低下 ベルトの価値は低下 アンディ・リー 世界ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
Now there are 17 weight classes, each with an upwards of four different champions.[JA] 現在は17階級で各4人の 世界チャンピオンがいて CounterPunch (2017)
Think about it, camps sprouting up all over the world.[CN] 想想看,田萌 世界各地。 Turks & Caicos (2014)
'That's why I'm financing my new foundation, the Bridge, which 'will set to work solving some of 'the world's most intractable problems.'[CN] 那是因为我的资金我 新的基础,桥, 这将提供" 解决一些 问题 更多的'刺在世界上。 Turks & Caicos (2014)
I've already put together a system for portraying Mr. Hanaki's world.[JA] 花木さんの世界を描(えが)くシステムは 構築してあるので Confrontation (2017)
Who is the novelist that the international actress recognized as a real talent?[JA] 「世界的大女優が選んだ 本物の才能は どちらの小説家か」 Disbanded (2017)
We've come to a world now where winning is all that matters.[JA] 今や勝つことが すべてという世界よ 今や勝つことが すべてという世界よ キャシー・デューバ ボクシング・ プロモーター CounterPunch (2017)
India will become the first country in the world using biometric data for identity purposes on a national scale.[CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}印度将成为世界上 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}India will become the first country in the world {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}首个在全国范围内实行 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}using biometric data for identity purposes {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}生物身份识别技术的国家 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}on a national scale. I Origins (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
世界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
世界[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top