ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世-, *世*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] (n) โลก

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
界遺産[sekai isan] (n) World Heritage

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[世, shì, ㄕˋ] generation, era, age; world
Radical: , Decomposition:   廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  ?
Etymology: [pictographic] Three leaves on a branch, Rank: 181

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] life; age; generation; era; world; lifetime, #1,716 [Add to Longdo]
[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] world, #176 [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
界杯[shì jiè bēi, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟ, ] World Cup, #2,367 [Add to Longdo]
[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]
[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die, #5,298 [Add to Longdo]
[shì shàng, ㄕˋ ㄕㄤˋ, ] on earth, #5,350 [Add to Longdo]
锦赛[shì jǐn sài, ㄕˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄞˋ, / ] world skating championship, #5,652 [Add to Longdo]
[shì rén, ㄕˋ ㄖㄣˊ, ] (common) people, #7,970 [Add to Longdo]
[shì jiān, ㄕˋ ㄐㄧㄢ, / ] world; earth, #8,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
[せかい, sekai] (n) โลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุคสมัย
界遺産[sekai isan, sekai isan] (n) มรดกโลก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せかい, sekai] TH: โลก  EN: world
[せわ, sewa] TH: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ  EN: looking after
[せわ, sewa] TH: ช่วยเหลือ  EN: aid

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch [Add to Longdo]
(P);代(P)[よ, yo] (n) world; society; age; generation; (P) [Add to Longdo]
々限り無く;限り無く;々限りなく;限りなく[よよかぎりなく, yoyokagirinaku] (n) forever and ever [Add to Longdo]
なら[よがよなら, yogayonara] (exp) if times were better; if times had not changed [Add to Longdo]
にも[よにも, yonimo] (adv) extremely; very [Add to Longdo]
に出る[よにでる, yonideru] (v1) to become famous [Add to Longdo]
に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach [Add to Longdo]
に遅れる[よにおくれる, yoniokureru] (exp,v1) to fall behind the times [Add to Longdo]
に埋もれる[よにうずもれる, yoniuzumoreru] (exp,v1) to live in obscurity [Add to Longdo]
に立つ[よにたつ, yonitatsu] (v5t) to become famous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は界制覇すると思うかい。
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお話だよ」
"Hello, people of the world!"界のみなさん、こんにちは」と。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、界平和への道は長く苦難に満ちている。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15紀のイタリアでは美術が栄えた。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一が政権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17紀に国際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18紀の流行は胸の部分を強調していた。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、界は戦争の危機に瀕していた。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、界の人々は再び驚いた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
界的[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]
界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]
[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]
[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
[せいき, seiki] Jahrhundert [Add to Longdo]
[せしゅう, seshuu] erblich, Erb- [Add to Longdo]
[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]
[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[せじ, seji] Kompliment, Schmeichelei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top