ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不平

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不平-, *不平*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful, #16,128 [Add to Longdo]
不平[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, ] disequilibrium, #8,777 [Add to Longdo]
不平[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] marvelous; marvelously, #21,845 [Add to Longdo]
愤愤不平[fèn fèn bù píng, ㄈㄣˋ ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] indignant, #34,673 [Add to Longdo]
凹凸不平[āo tū bù píng, ㄠ ㄊㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] to to be bumpy; uneven, #43,152 [Add to Longdo]
不平等条约[bù píng děng tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] unequal treaty, #53,245 [Add to Longdo]
不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] be outraged by an injustice, #69,566 [Add to Longdo]
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes, #92,905 [Add to Longdo]
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice, #143,887 [Add to Longdo]
不平[qì bù píng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] angry at unfairness, #324,959 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P) [Add to Longdo]
不平[ふびょうどう, fubyoudou] (adj-na,n) inequality; unequal (treaties); unfair; (P) [Add to Longdo]
不平等条約[ふびょうどうじょうやく, fubyoudoujouyaku] (n) unequal treaty [Add to Longdo]
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are always complaining about your husband.あなたはいつも夫の不平ばかり言っている。
A man was complaining of something in a sharp voice.ある男が甲高い声で何か不平を言っていた。
They are always complaining.いつも不平ばかりいっている。
My mother is always complaining about me.お母さんはいつも私の不平ばかり言っている。
Kate may well complain of her husband.ケイトが夫の不平を言うのももっともだ。
And unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.そして、おしんとは違って、彼らは確かに不平を言う。間違いなく勤務中には言わないだろうし。おおっぴらには普通言わないだろうが。
The soldiers were disaffected toward the government.その兵士達は政府に不平を抱いていた。
Nick complained to me about the high prices in Tokyo.ニックは東京の物価は高くて大変だと私に不平を言った。
A bad workman complains of his tools.下手な職人は自分の道具の不平を言うものだ。
I'm tired of your complaints.君の不平不満にはうんざりだよ。 [M]
You are always complaining.君はいつも不平を言っている。 [M]
You have no business complaining about the matter.君はその事に不平を言うことはないよ。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不平[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top