ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下-, *下*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, ] จำคุก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[下, xià, ㄒㄧㄚˋ] below, underneath; inferior; to bring down; next
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [ideographic] One stroke under another; compare 上 (above), Rank: 42

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once, #329 [Add to Longdo]
[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ, ] afternoon; p.m., #542 [Add to Longdo]
[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following, #923 [Add to Longdo]
[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, ] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease, #925 [Add to Longdo]
[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders), #975 [Add to Longdo]
[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue, #1,243 [Add to Longdo]
[liú xià, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, ] remain, #1,714 [Add to Longdo]
[xià diē, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄝ, ] fall; tumble, #1,933 [Add to Longdo]
[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, ] below; next; the following; under; below, #2,086 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
半期[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
請け[したうけ, shitauke] ผู้รับข้อตกลง, ผู้ทำสัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 元請け=もとうけ=Contractor=ผู้ยื่นข้อตกลง), See also: A. 元請け, R. 元請け
[かき, kaki] ดังต่อไปนี้ ระบุไว้ด้านล่าง ระบุไว้ตอนท้าย
さい[ください, kudasai] (adj, org) กรุณา ได้โปรด
[げり, geri] (n) ท้องเสีย
[かげん, kagen] ขีดจำกัดต่ำสุด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
げる[さげる, sageru] TH: แขวน
げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant
らない[くだらない, kudaranai] TH: ไม่เข้าท่า
らない[くだらない, kudaranai] TH: งี่เง่า  EN: stupid
らない[くだらない, kudaranai] TH: ไม่เป็นเรื่อง
らない[くだらない, kudaranai] TH: หยุมหยิม
りる[おりる, oriru] TH: ลดลงมา  EN: to come down

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as から, より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [Add to Longdo]
々;[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
がる(P);る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
[さげ, sage] (pref) tag; label [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't be sad.悲しまないでさい。
Please enter now.どうぞお乗りさい。
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせてさい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
"Would you mind shutting the door?" "No, not at all."「ドアを閉めてさいませんか」「ええ、いいですよ」
"By the way, where is he?" "Under the wagon,"「ところでよ、そのおめーのおとうさんはどこにいんのさ?」「横転したトラックのなんよ。」
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶらがるには、年をとりすぎています。」と男の子はいいました。
"Pass me the salt, please." "Here you are."「塩を取ってさい」「はい、どうぞ」
"Would you mind taking me home?" she said.「家まで送ってさらない」と彼女はいった。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡さい」と記者は言った。
There was a sign saying, "Keep off the grass."「芝生に入らないでさい」という標識があった。
"I'm not good at swimming." "Neither am I."「僕は水泳が手です」「私もそうなのです」 [M]
Please refer to paragraph ten.10項を参照してさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つき[したつき, shitatsuki] subscript [Add to Longdo]
[かい, kai] low-end (a-no), low-order [Add to Longdo]
位けたあふれ[かいけたあふれ, kaiketaafure] underflow [Add to Longdo]
位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
さる[くださる, kudasaru] geben [Add to Longdo]
[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
りる[おりる, oriru] hinabsteigen, aussteigen [Add to Longdo]
り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top