ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

三角

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三角-, *三角*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle, #5,722 [Add to Longdo]
三角[sān jiǎo xíng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] triangle, #16,024 [Add to Longdo]
珠江三角[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
长江三角[Cháng jiāng sān jiǎo zhōu, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, / ] Yangtze River Delta, #30,477 [Add to Longdo]
三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia), #31,546 [Add to Longdo]
三角[sān jiǎo zhōu, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] delta, #39,356 [Add to Longdo]
三角[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] chain of debt, #59,440 [Add to Longdo]
三角函数[sān jiǎo hán shù, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] trigonometric function, #60,839 [Add to Longdo]
三角[sān jiǎo jī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ, ] deltoid muscle (over the shoulder), #74,144 [Add to Longdo]
直角三角[zhí jiǎo sān jiǎo xíng, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] a right angled triangle, #78,844 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
三角[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา, See also: R. 正弦波、矩形波

Japanese-English: EDICT Dictionary
三角[さんかく, sankaku] (n) triangle; triangular; (P) [Add to Longdo]
三角コーナー[さんかくコーナー, sankaku ko-na-] (n) triangular sink tidy (usu. used to strain waste) [Add to Longdo]
三角縁神獣鏡[さんかくぶちしんじゅうきょう, sankakubuchishinjuukyou] (n) triangular rimmed ancient mirror decorated with gods and animals [Add to Longdo]
三角[さんかくがい;サンカクガイ, sankakugai ; sankakugai] (n) (uk) trigoniid (any clam of family Trigoniidae) [Add to Longdo]
三角関係[さんかくかんけい, sankakukankei] (n,adj-no) love triangle; eternal triangle [Add to Longdo]
三角関数[さんかくかんすう, sankakukansuu] (n) trigonometric function [Add to Longdo]
三角[さんかくき, sankakuki] (n) triangular pennant [Add to Longdo]
三角巾;三角布(iK)[さんかくきん, sankakukin] (n) triangle bandage [Add to Longdo]
三角[さんかくごと, sankakugoto] (n) trigon (a musical instrument) [Add to Longdo]
三角[さんかくきん, sankakukin] (n) deltoid (muscle) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."三角形」を定義するのは難しいです。
We encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.この構成において、三角形の変わりに長方形を用いても類似の困難が生ずる。
Find the area of a triangle.三角形の面積を求める。
For example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.例えば、ペパーバーグは緑色のもくせいの留めくぎと赤色の紙の三角形のような物体を見せる。
Er, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...あのー、先生?黒板に書いてあるの、指数関数じゃなくて三角関数ですけど・・・。
I think that for many people learning the trigonometric functions is meaningless.多くの人間にとって三角関数を学ぶことは無意味であるように思える。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
三角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top