ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万国

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万国-, *万国*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万国[wàn guó, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] all nations, #53,460 [Add to Longdo]
万国[Wàn guó gōng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ, / ] Palais des Nations, #132,916 [Add to Longdo]
万国[wàn guó mǎ, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Unicode; also written 統一碼|统一码 [Add to Longdo]
万国邮政联盟[Wàn guó Yóu zhèng Lián méng, ㄨㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Universal Postal Union [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
万国[ばんこく, ] (n ) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก

Japanese-English: EDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] (n,adj-no) all countries; the whole world; universal; all nations; (P) [Add to Longdo]
万国[ばんこくき;ばんこっき, bankokuki ; bankokki] (n) flags of all nations [Add to Longdo]
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal [Add to Longdo]
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA [Add to Longdo]
万国[ばんこくし, bankokushi] (n) world history [Add to Longdo]
万国著作権条約[ばんこくちょさくけんじょうやく, bankokuchosakukenjouyaku] (n) Universal Copyright Convention [Add to Longdo]
万国博覧会[ばんこくはくらんかい, bankokuhakurankai] (n) world fair; international exposition [Add to Longdo]
万国標準時[ばんこくひょうじゅんじ, bankokuhyoujunji] (n) universal time [Add to Longdo]
万国[ばんこくみん, bankokumin] (n) the people of all nations [Add to Longdo]
万国郵便連合[ばんこくゆうびんれんごう, bankokuyuubinrengou] (n) Universal Postal Union [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Working men of all countries, Unite!万国の労働者よ。団結せよ! [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
right?[CN] 听说万国和平会议上 派遣密使了 The Last Princess (2016)
Judicial ineptness is a universal curse. I fucking weep.[JA] 不当な捜査は万国共通の 不幸の種だ 泣けるね Silent Night (2012)
And that's me directing my first movie at the World's Fair.[CN] 那是我在万国博览会 导演我的第一部电影 Capitalism: A Love Story (2009)
They've had so many rulers, we wanted to make sure they saw you as the final... ultimate "King of the World".[CN] 他们已经历过那么多统治者 我们要确认他们将您视为最终的 无与伦比的"万国之王" Survival (2013)
For 30 men, do we sacrifice 30 million citizens' hopes for peace?[CN] 我们难道要为了30个人... 牺牲3千万国民对和平的渴望吗? Silmido (2003)
I am Cyrus, King of the World, and my judgment is this:[CN] 吾古列,以万国之王之名下旨 Survival (2013)
1956 World's Fair, Schenectady, New York.[JA] 1956年の万国博覧会 スケネクタディ ニューヨーク The Age of Adaline (2015)
In Washington, at the request of Defense Secretary Cheney President Bush authorized the call-up of as many as 1 million National Guardsmen and other Reservists for up to two years.[CN] 在华盛顿 应国防部秘书长切尼之邀 ...布什总统授权召集... ...约1百万国家防卫队士兵... Towelhead (2007)
I swear, it was never a question of the Exposition of 1900.[CN] 我保证1900年的 万国博览会绝无问题... Camille Claudel (1988)
I am Cyrus, King of the world.[CN] 我是古列,万国之王 Survival (2013)
No one life is above the safety of millions of Americans.[CN] 没有人能置身于千百万国人的安危之上 Relevance (2013)
My own personal choice would be The Chicago world's fair, 1893. I...[JA] 個人的には1893年の シカゴ万国博覧会でー Fallout (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top