ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丁-, *丁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丁, dīng, ㄉㄧㄥ] male adult; robust, vigorous; 4th heavenly stem
Radical: , Decomposition: 一 [, ]
Etymology: [pictographic] A nail, Rank: 1168

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl, #2,765 [Add to Longdo]
美洲[Lā dīng Měi zhōu, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] Latin America, #17,131 [Add to Longdo]
[bù dīng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥ, ] pudding, #18,145 [Add to Longdo]
[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ, / ] Martin (name), #18,352 [Add to Longdo]
[bǔ dīng, ㄅㄨˇ ㄉㄧㄥ, / ] patch, #21,166 [Add to Longdo]
[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, ] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service, #24,493 [Add to Longdo]
[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica), #26,117 [Add to Longdo]
尼古[ní gǔ dīng, ㄋㄧˊ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥ, ] nicotine, #34,250 [Add to Longdo]
[Dīng Lěi, ㄉㄧㄥ ㄌㄟˇ, ] Ding Lei, #35,104 [Add to Longdo]
[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, / ] gardener, #40,417 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていねい, teinei] (adj) สุภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうめ, choume] ช่วงตึก (แถวติดต่อกันของอาคาร)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (n) 4th in rank; fourth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
々;[ちょうちょう;とうとう, chouchou ; toutou] (adv,n) clashing of swords; felling of trees; ringing of an ax [Add to Longdo]
々発止;発止[ちょうちょうはっし, chouchouhasshi] (adv,n) (sound) of clashing swords; (arguing) as fiercely as clashing and blocking swords [Add to Longdo]
か半か[ちょうかはんか, choukahanka] (n) even or odd [Add to Longdo]
[ちょうと, chouto] (adv) with a clang; with a bang; with a crash [Add to Longdo]
[ていがい, teigai] (n) 24th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[ひのとう;ていぼう, hinotou ; teibou] (n) (See 干支) fourth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
幾(ateji)[チンキ, chinki] (n) (uk) (orig. from the Dutch 'tinctuur') tincture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I got out of the car at 40th Street.40目で車を降りた。
Working part-time, I found that some customers were polite whereas others were not.アルバイトをして客の中にも寧な人とそうでない人がいることが分かった。
Polite language, in a sense, spoils a casual atmosphere.ある意味では、寧語は気さくな雰囲気を壊す。
What is hard to put up with is his over-politeness.がまんするのが難しいのは彼の度を超した重さである。
When Chris suggested going out, she managed to politely say no.クリスがデートに誘った時、彼女は何とか寧に断りました。
Handle the glasses carefully.コップ類を寧に扱いなさい。
The document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.この書類に苦情の取り扱いかたが寧に説明してある。
Working part-time at a supermarket, I found that some customers were polite whereas others weren't.スーパーでアルバイトしてみて、客の中にも寧な人と、そうでない人がいることがわかった。
Since ski season is almost over, the ski wear that's on sale is all leftovers, so there's nothing that's just my size.スキーシーズンも終わりに近づいて、ウエアとかのバーゲンやっているけど、余り物しかなくて度いいサイズのモノがない。
The cat has just passed by beside me.ねこが私のそばを度今横切った。
You should have talked more politely.もっと寧な話し方をすべきだったのに。
You cannot be too polite when you meet the president.会長に会う際にはどんなに寧にしてもしすぎることはない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top