ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一等

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一等-, *一等*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, ] first class; grade A [Add to Longdo]
一等[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] first prize, #7,307 [Add to Longdo]
一等[děng yī děng, ㄉㄥˇ ㄧ ㄉㄥˇ, ] wait a moment, #33,269 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force) [Add to Longdo]
一等軍曹;1等軍曹[いっとうぐんそう, ittougunsou] (n) sergeant first-class [Add to Longdo]
一等航海士[いっとうこうかいし, ittoukoukaishi] (n) first mate; first officer [Add to Longdo]
一等国;1等国[いっとうこく, ittoukoku] (n) first-class power [Add to Longdo]
一等最初[いっとうさいしょ, ittousaisho] (adv) (See いの一番) first off; first thing [Add to Longdo]
一等車;1等車[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach) [Add to Longdo]
一等賞;1等賞[いっとうしょう, ittoushou] (n) first place prize; blue ribbon [Add to Longdo]
一等親;1等親[いっとうしん, ittoushin] (n) first-degree relative; member of one's immediate family [Add to Longdo]
一等星;1等星[いっとうせい, ittousei] (n) first-magnitude star [Add to Longdo]
一等卒;1等卒[いっとうそつ, ittousotsu] (n) private first-class [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These are not first-class carriages.ここは一等車ではありません。
Otherwise he would not have won the first prize.さもなければ、一等賞はとれなかっただろう。
Tom's hope was to win first prize.トムの望みは一等賞を取ることだった。
Try as you may, you will never win first prize.どんなにがんばっても君に一等賞はとれない。 [M]
I was astounded by the news that Mary won the first prize.メアリーが一等賞をとったという知らせに私は驚いた。
The first prize may be won by him.一等賞は彼によって勝ち取られるかもしれません。
To my great delight joy, he won the first prize.私がたいへんうれしかったことに彼は一等賞をとった。
We tried hard to get first prize in the chorus contest.私たちは合唱コンクールで一等賞をとるために一生懸命がんばった。
I competed with him for the first prize.私は一等賞をめざして彼と争った。
Naomi is very glad about having won first prize.直美は一等賞をとったことを、とても喜んでいる。
It is true that he won first prize.彼が一等賞をとったのは本当です。
He got the first prize in a 100m race.彼は100m競争で一等賞を受け取った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top