ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一流

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一流-, *一流*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking, #4,883 [Add to Longdo]
一流[dì yī liú, ㄉㄧˋ ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] first-class, #36,234 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一流[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม

Japanese-English: EDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
一流ホテル[いちりゅうホテル, ichiryuu hoteru] (n) first-class hotel [Add to Longdo]
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company [Add to Longdo]
一流大学[いちりゅうだいがく, ichiryuudaigaku] (n,adj-no) top-notch university [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have no chance against those top players.こんな一流選手が相手では勝ち目がない。
Now, you ask me if I've flown a major airline.さて君は一流の航空便に乗った事があるかどうかと聞いているんだね。 [M]
That company is one of the best in the business.その会社は一流企業です。
Milton is one of the classic writers.ミルトンは一流作家の人です。
That's a class act.一流の腕前ですね。
Please book me a room in a first-class hotel.一流ホテルの部屋を予約して下さい。
As singers go, she is among the best in the country.歌手として彼女はその国で一流です。
Many of the city's leading restaurants close down for the whole of August.町の一流のレストランの多くは八月いっぱいは休業する。
He is a musician of the first rank.彼は一流の音楽家だ。
It is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.彼は一流の作家であると言っても過言ではない。
He was recognized as a first-class singer.彼は一流歌手として認められた。
He have passed for good university easily if he had tried, but he entered a vocational school instead.彼は一流大学でも楽に大学できるだろうに。専門学校に進んだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top