ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一気に

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一気に-, *一気に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一気に飲む[いっきにのむ, ikkininomu] (exp,v5m) to drink in one gulp [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Finish the work at one push.その仕事を一気にやってしまいなさい。
I dashed off the report.その報告書を一気に書き上げた。
The excited woman tried to explain about the accident all in one breath.興奮した女性は一気に事故について説明しようとした。
This is a golden opportunity we'd be stupid to pass up. Let's get to work and finish it all in one fell swoop.好機逸すべからず。この機に一気に仕事を仕上げてしまおう。
Now is the time to clinch the deal.今こそ一気に取引をまとめるときだ。
It is impossible for children to read through the novel at a sitting.子供がその小説を一気に読破するのは不可能だ。
My grades had dived to the bottom of the class.私の成績は一気にクラス最下位まで転落してしまっていた。
The car put on a burst of speed and passed the truck.車は一気にスピードを上げてトラックを追い越した。
He worked ten hours at a stretch.彼は一気に10時間働いた。
He dashed off a letter.彼は一気に手紙を書いた。
When I put 100 yen in and pressed the button to buy a coffee at the vending machine four cans dropped down all at once!自販機でコーヒーを買おうと100円入れてボタンを押したら、一気に4本も、どかどかと落ちてきた!

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top