ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一時

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一時-, *一時*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]
风靡一时[fēng mǐ yī shí, ㄈㄥ ㄇㄧˇ ㄧ ㄕˊ, / ] (set phrase) to be all the rage; to be fashionable for awhile, #47,411 [Add to Longdo]
一时半会[yī shí bàn huì, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a short time; a little while, #52,609 [Add to Longdo]
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, / ] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity, #58,752 [Add to Longdo]
一时半会儿[yī shí bàn huì r, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a short time; a little while, #59,673 [Add to Longdo]
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, / ] all the rage for a time; grand fashion for a limited time, #69,318 [Add to Longdo]
一时半刻[yī shí bàn kè, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] a short time; a little while, #82,361 [Add to Longdo]
一时半晌[yī shí bàn shǎng, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] a short time; a little while, #370,836 [Add to Longdo]
一时半霎[yī shí bàn shà, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄚˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
彼一时此一时[bǐ yī shí cǐ yī shí, ㄅㄧˇ ㄧ ㄕˊ ㄘˇ ㄧ ㄕˊ, / ] that was one thing, and this is another; times have changed [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一時(P);ひと時[ひととき(P);いっとき(一時), hitotoki (P); ittoki ( ichiji )] (n-t,n-adv) (1) moment; a (short) time; a while; (2) (ひととき only) former times; (3) (arch) two-hour period; (P) [Add to Longdo]
一時[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously [Add to Longdo]
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] (n) {comp} temporary file [Add to Longdo]
一時解雇[いちじかいこ, ichijikaiko] (n,vs) a layoff [Add to Longdo]
一時[いちじかん, ichijikan] (n) one hour [Add to Longdo]
一時間以内[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一時[いちじき, ichijiki] (n-adv) a period (of time); (P) [Add to Longdo]
一時帰休[いちじききゅう, ichijikikyuu] (n) temporary layoff [Add to Longdo]
一時帰休制[いちじききゅうせい, ichijikikyuusei] (n) layoff system [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.2階の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩は夜の一時まで眠れなかったんだ。
This arrangement is only temporary.この取り決めは一時的なものでしかない。
Instead of laying off these workers, why don't we just cut their hours?これらの労働者を一時解雇するかわりに、彼等の労働時間を短縮すればよいじゃないか。
Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.ジムは映画に行く約束をしたガールフレンドに待ちぼうけをくわされ、雨の中を一時間も待たされて頭にきている。
It will take an hour to get there.そこに行くのに一時間かかるでしょう。
It'll take at least one hour to go there.そこへ行くには少なくとも一時間はかかるだろう。
The apple appeased my hunger temporarily.そのリンゴは一時的に私の空腹を満たしてくれた。
The company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.その会社は社員の20%を一時解雇した。その結果、経費は減少した。
The factory has dismissed some three hundred workers.その工場はおよそ300人の労働者を一時解雇した。
The factory produced ten finished articles an hour.その工場は一時間に10個の完成品を作った。
The factory has laid off some three hundred workers.その工場は約300人の従業員を一時解雇している。
I'll get through the work in an hour.その仕事は一時間で終わるだろう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
一時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user [Add to Longdo]
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一時[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top