ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一層

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一層-, *一層*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一层[yī céng, ㄧ ㄘㄥˊ, / ] layer [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一層[いっそう, issou] (adv) ยิ่งขึ้นไปอีก

Japanese-English: EDICT Dictionary
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
一層[いっそうめ, issoume] (n) first layer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I liked you even more when I met you.あなたと会って、より一層あなたのことが、好きになりました。
Every time you read a book, you will be the better for it.あなたは本を読むたびに一層向上するだろう。
Father loved Ken all the more because he was his only son.ケンは1人息子なので、父親は一層可愛がった。
This tape recorder will make it easier for us to learn English.このテープレコーダーは私たちが英語を学ぶのを一層楽にしてくれるだろう。
But as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.しかし文明が一層複雑になってくると、よりよい伝達方法が必要になってきた。
The Prime Minister became all the more popular because he never gave way to pressure from the neighboring country.その首相は隣国の圧力に決して屈しなかったので一層人気を増した。
The news added to our happiness.その知らせで我々は一層幸せな気持ちになった。
I felt the richer for having read the book.その本を読んだために一層豊かな気持ちになった。
The more I thought about the problem, the more difficult it seemed.その問題について考えれば考えるほど、一層難しくなるようにおもえた。
Television has the advantage of providing sports fans with greater convenience.テレビはスポーツファンに一層大きな便宜を与える、という長所を持っている。
Nice weather added to our pleasure.よい天気だったので私達は一層楽しかった。
There may be microscopes involved, bringing us ever closer to the heart of the matter; but even microbiology is objective, adding to knowledge by putting space between an object and its observer.顕微鏡を使って、さらに一層、物質の核心近くまで迫ることはあるだろうが、微生物学でさえ、客観的なものであり、対象と観察者との間にスペースを置くことによって知識を拡大していくのである。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top