ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一切

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一切-, *一切*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ] (n ) everything

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
目空一切[mù kōng yī qiè, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] the eye can see nothing worthwhile all around (成语 saw); arrogant; condescending; supercilious, #61,816 [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨˋ, ] everything [Add to Longdo]
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago [Add to Longdo]
一切れ;1切れ[ひときれ, hitokire] (n) slice; small piece [Add to Longdo]
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切[いっさいきょう, issaikyou] (n) complete Buddhist scriptures [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.この見積もりは経費一切合切を含めたものでしょうね。これ以上はびた一文お金は出さないからね。
The dog had a piece of meat in its mouth.その犬は肉を一切れ口にくわえていた。
Please give me a piece of bread.どうか私にパンを一切れください。
Let's do away with all formalities.堅苦しい礼儀は一切抜きにしましょう。
A radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.根本的な軍縮条約とは一切の軍備と軍隊を禁ずるものである。
We usually have a slice of bread and a cup of coffee.私たちは通常パン一切れとコーヒー1杯をいただきます。
My father won't have any noise while he is at work.私の父は仕事中は雑音を一切好まない。
I was careful not to say anything to make him angry.私は彼を怒らせるようなことは一切言わないように気をつけた。
Any industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.製品仕様にかかわる一切の工業所有権はABC社に帰属するものとする。
When he started shouting, they dropped what they were doing and ran out.先生が怒鳴り始めると生徒たちは一切をすっぽかして逃げ出した。
The fact that he did not accept any money shows that he is an honest man.彼が一切お金を受取らなかったという事実から彼が正直な男だという事が分かる。
His secretary flatly denied leaking any confidential information.彼の秘書が機密情報は一切漏らしてないと明言した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No blame attached, you have my word.[JA] 一切責めぬぞ ワシが保証する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I never even use a computer.[JA] 俺 パソコンとかも 一切やんないしさ The Mysterious Million Yen Women (2017)
What the fuck is all this about?[CN] 什么他妈的 这一切的呢? Caught in the Crossfire (2010)
Thanks for doing this.[CN] 感謝你所做的一切 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
I know it's over with me and the crew and everything, I just wish you'd of said....[CN] 我知你跟我和舞团一切都完了,我只想... StreetDance 3D (2010)
We can verify everything there.[CN] 我們可以證實一切 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
Unless you want to destroy everything that he's worked for, stay away from him.[CN] 除非你想破壞他為之奮斗的一切 離他遠點 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
There is no script at all.[JA] 台本は一切ございません Price of a Lie (2016)
You are smart, hot as hell, dignified as shit, and you don't suffer one goddamn fool.[JA] 君は美しく賢く 凛としている 馬鹿なマネは一切しない The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Well, he might scuttle everything, out of concern for his own safety.[CN] 他也許會出于他自己的安全考慮 推翻已經決定的一切 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
We need a full-assed, full-court press.[JA] 手抜きは一切禁物だ The Other Side (2017)
I've been setting him up with what he needs.[CN] 我安頓好了他的一切 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一切[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top