ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一人一人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一人一人-, *一人一人*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] TH: ทีละคน  EN: one by one

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t,suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.この地域社会に住む一人一人は、健康な人間が持つ免疫機構の細胞のようなもだ。
Everybody in that family has a car of their own.その家族は、一人一人がマイカーを持っている。
She'll diagnose each person carefully.その女性は一人一人を注意深く診断している。
The old doctor gave individual attention to each patient.その老医師は各患者を一人一人個人的に診察した。
And so each citizen plays an indispensable role.それで市民一人一人がなくてはならない役割をはたしている。
Each person was given enough food and clothing.つまり人は一人一人十分な食料と衣服が与えられていた。
The maid announced each guest.メイドは客を一人一人大声でとりついた。
If each would sweep before the door, we should have a clean city.一人一人が戸口を掃けば、町はきれいになる。
Each man stood up in turn and introduced himself.一人一人順番だって、自己紹介をした。
The principal shook hands with each of the graduating pupils.校長は卒業生一人一人と握手をした。
Each of the children is doing his best.子供たちの一人一人が、全力を尽くしている。
Each of us has to be careful when driving.私たちの一人一人が運転をする時には気を付けなければならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top