ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -・-, *・*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三浦梅园[Sān pǔ· Mei2 yuan2, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Méi yuán, ㄇㄟˊ ㄩㄢˊ, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
亚当斯密[Yà dāng· Si1 mi4, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Sī mì, ㄙ ㄇㄧˋ, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
亚西尔阿拉法特[Yà xī ěr· A1 la1 fa3 te4, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· Ā lā fǎ tè, ㄚ ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄊㄜˋ, 西 / 西] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat [Add to Longdo]
伽利略伽利雷[Jiā lìlu:e4 · Jiā lìlei2, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:è, ㄜˋ· ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlei2, ] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist [Add to Longdo]
儒勒凡尔纳[Rú lè· Fan2 er3 na4, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fán ěr nà, ㄈㄢˊ ㄦˇ ㄋㄚˋ, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
列夫托尔斯泰[Liè fū· Tuo1 er3 si1 tai4, ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ· Tuō ěr sī tài, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄙ ㄊㄞˋ, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平 [Add to Longdo]
卡斯蒂利亚莱昂[Kǎ sī dì lì yà· lai2 ang2, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lái áng, ㄌㄞˊ ㄤˊ, / ] Castilla-Leon, north Spanish province [Add to Longdo]
和达清夫[Hé dá· Qing1 fu1, ㄏㄜˊ ㄉㄚˊ· Qīng fū, ㄑㄧㄥ ㄈㄨ, / ] Wadati Kiyoō (1902-1995), pioneer Japanese seismologist [Add to Longdo]
哈克贝利芬历险记[Hā kè bèi lì· Fen1 li4 xian3 ji4, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fēn lì xiǎn jì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
哈利波特[Hā lì· Bo1 te4, ㄏㄚ ㄌㄧˋ· Bō tè, ㄅㄛ ㄊㄜˋ, ] Harry Potter, boy wizard in the novels by J.K. Rowling 羅琳|罗琳 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とはどういう意味ですか。(シェークスピアのジュリアスシーザー)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が電話したのは
"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.「えーっとトマトジュースはありますか」と博が言います。
"George?" said the housewife. "Who's George?"「ジョージ?」主婦は言った。「ジョージって。誰?」
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の結末はハッピーエンドですか」「まあ、とにかく、心温まる結末ではありました」
"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.「ダックスフントソーセージ」は、フランクフルターにふさわしい名前であった。
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペットセミタリー」は真に迫ったサスペンス映画だった。
"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.「潮時というものがある」という表現は実はシェイクスピアの「ジュリアスシーザー」にある表現である。
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョンバニヤン著作集だった。
Get your hot dachshund sausages!熱いダックスフントソーセージはいかが。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッドドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスターテレサは当時インド最大の都市であったカルカッタに派遣された。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top