ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ログ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ログ-, *ログ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ログ[, rogu] (n) log; journal; (P) [Add to Longdo]
ログBのX[ログビーのエックス, rogubi-no ekkusu] (n) logarithm (base B) [Add to Longdo]
ログアウト[, roguauto] (n,vs) {comp} logout; logging off [Add to Longdo]
ログイン[, roguin] (n,vs) {comp} login [Add to Longdo]
ログインシェル[, roguinshieru] (n) {comp} login shell [Add to Longdo]
ログインスクリプト[, roguinsukuriputo] (n) {comp} login script [Add to Longdo]
ログイン中[ログインちゅう, roguin chuu] (n) {comp} logged in [Add to Longdo]
ログイン名[ログインめい, roguin mei] (n) {comp} login name [Add to Longdo]
ログオフ[, roguofu] (n,vs) {comp} logoff [Add to Longdo]
ログオフURL[ログオフユーアールエル, roguofuyu-a-rueru] (n) {comp} logoff URL [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would like to get your latest catalogue.あなたの最新のカタログを入手したいと思っています。
Will you help me give out the programs to those people?あの人たちにプログラムを配る手伝いをしてくれませんか。
We look forward to receiving the catalog soon.カタログが届くのを楽しみにしています。
Would you please send me a brochure and price information?カタログと価格に関する情報をお送りください。
Please send me a catalogue.カタログを送ってください。
Shopping by mail through catalogs gives people a wide choice of merchandise.カタログを通じて郵便で買い物をすることによって、人々は幅広い商品を選ぶことが出来る。
This program cannot be run in DOS mode.このプログラムはDOSモードでは作動しません。
There is a labor shortage of computer programmers.コンピューター・プログラマーの労働力が不足している。
Our catalog will be sent on demand.ご請求次第カタログをお送りします。
However, the color was different from the sample color in your catalog.しかしながら、色が貴社のカタログのサンプルの色と異なっていました。
Please push the Ctrl+Alt+Del key to log on the system.システムにログオンするにはCtrl+Alt+Delキーを押してください。
The program should have started by now, so we'll probably miss the first half.そのプログラムは今頃もう始まっているはずです。だから、前半はたぶん見られないでしょう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ログ[ろぐ, rogu] journal, log [Add to Longdo]
ログイン[ろぐいん, roguin] login (vs) [Add to Longdo]
ログインシェル[ろぐいんしえる, roguinshieru] login shell [Add to Longdo]
ログイン中[ログインちゅう, roguin chuu] logged in [Add to Longdo]
ログイン名[ログインめい, roguin mei] login name [Add to Longdo]
ログオフ[ろぐおふ, roguofu] logoff (vs) [Add to Longdo]
ログオン[ろぐおん, roguon] logon (vs) [Add to Longdo]
ログアウト[ろぐあうと, roguauto] logout [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top