ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フェッチ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フェッチ-, *フェッチ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フェッチ[, fecchi] (n,vs) fetch [Add to Longdo]
フェッチサイクル[, fecchisaikuru] (n) {comp} fetch cycle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fetch Retrieve is up $1.87 today.[JA] フェッチ&リトリーブは 今日1. 87ドル上がっています Q & A (2015)
It's a response algorithm for Fetch Retrieve.[JA] それはフェッチ&リトリーブの 応答アルゴリズムだ Q & A (2015)
Soon, VAL will shape the emotions of millions of users, and Fetch Retrieve will be one of the most powerful advertising and content delivery platforms in the world.[JA] すぐにヴァルは感情を形成する 数百万のユーザーと フェッチ&リトリーブは 非常に効果的な広告主の1つになる Q & A (2015)
VAL, how's Fetch Retrieve doing in the market today?[JA] ヴァル フェッチ&リトリーブの 今日の市場はどう? Q & A (2015)
I'll fetch the others.[JA] 私は他の人をフェッチします。 The Da Vinci Code (2006)
There's a reason why people choose Fetch Retrieve when they need to find something online, and this man coming down the hall is a large part of it.[JA] 人がフェッチ&リトリーブを 選ぶ理由がある 彼らがオンラインで 見つける必要がある時 この人が降りてくると ホールは大部分を占める Q & A (2015)
The fetching Prince Noctis of Lucis and the fair Princess Lunafreya of Tenebrae....[JA] Lucisのフェッチ王子Noctis ... そして、Tenebraeの公正プリンセスLunafreya ... . Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Fetch Retrieve is one of the hottest Internet companies in the world, John.[JA] フェッチ&リトリーブは 最も人気のあるインターネット企業だ 世界で ジョン Q & A (2015)
Bolt, fetch.[JA] ボルト、フェッチ Bolt (2008)
You access Fetch Retrieve's servers.[JA] 君はフェッチ&リトリーブの サーバーにアクセスしてくれ Q & A (2015)
Access Fetch Retrieve servers for me. _ If Samaritan's hunting us, let's hunt it back.[JA] フェッチ&リトリーブの サーバーにアクセスしてくれ サマリア人が捜しているなら Q & A (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top