ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バイ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バイ-, *バイ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バイ[ばいす, baisu] (n) ปากกาจับชิ้นงาน
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
バイ[ばいと, baito] (n) มีดกลึง ปากกาจับแท่นกลึง

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイ[bai] (adv) (1) by; (int) (2) (See バイバイ・1) bye; (n) (3) (abbr) (See バイセクシュアル) bisexual; (P) [Add to Longdo]
バイじい[bai jii] (n) (abbr) (from Viagra おじいさん) old man who takes Viagra [Add to Longdo]
バイアウト[baiauto] (n) buyout [Add to Longdo]
バイアグラ[baiagura] (n) Viagra [Add to Longdo]
バイアス[baiasu] (n) bias [Add to Longdo]
バイアスタイヤ[baiasutaiya] (n) bias tire [Add to Longdo]
バイアステープ[baiasute-pu] (n) bias tape [Add to Longdo]
バイアスロン[baiasuron] (n) biathlon; (P) [Add to Longdo]
バイアル[baiaru] (n) vial [Add to Longdo]
バイイングパワー[baiingupawa-] (n) buying power [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
You should compare the two motorcycles.2台のオートバイを比較するべきだ。
I suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.8ギガバイトのハードディスクがあれば十分だと思います。
Einstein loved playing the violin.アインシュタインはバイオリンを弾くのが大好きだった。
Thank you for your advice.アドバイスありがとうございます。
If what you say is true, it follows that he has an alibi.あなたが言うことが本当なら、当然彼にはアリバイがあることになる。
Without your advice, I would have failed in the attempt.あなたのアドバイスがなかったら、私の試みは失敗していたでしょう。
I cannot do without your advice.あなたのアドバイスなしではいられません。
Your advice counted for much.あなたのアドバイスは大いに役に立ちました。
Your advice will have no effect on them.あなたのアドバイスは彼らに何の影響も及ぼさなかった。
Do you have a part time job?あなたはアルバイトをしているの。
Can you play the violin?あなたはバイオリンが弾けますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオコンピューター[ばいおこんぴゅーたー, baiokonpyu-ta-] biocomputer [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
バイチ図[バイチず, baichi zu] Veitch diagram [Add to Longdo]
バイ[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
バイナリ[ばいなり, bainari] binary [Add to Longdo]
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data [Add to Longdo]
バイナリモード[ばいなりもーど, bainarimo-do] binary mode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top