ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

データベース

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -データベース-, *データベース*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] TH: ฐานข้อมูล  EN: database

Japanese-English: EDICT Dictionary
データベース[de-tabe-su] (n) {comp} database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[de-tabe-suapurike-shon] (n) {comp} database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[de-tabe-suenjin] (n) {comp} database engine [Add to Longdo]
データベースサーバー[de-tabe-susa-ba-] (n) {comp} database server [Add to Longdo]
データベースソフト[de-tabe-susofuto] (n) {comp} database software [Add to Longdo]
データベースソフトウェア[de-tabe-susofutouea] (n) {comp} database software [Add to Longdo]
データベース[データベースか, de-tabe-su ka] (n) compilation of a database [Add to Longdo]
データベース管理[データベースかんり, de-tabe-su kanri] (n) {comp} database management [Add to Longdo]
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Data Base Management System; DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We are afraid that our new address is not registered on your database.貴社のデータベースに、私どもの新住所が登録されていないのではないでしょうか。
Please change your database to reflect the new address as follows.貴社のデータベースにある私どもの住所を、下記新住所に変更してください。
I have a large body of information in my computer database.私はコンピューターのデータベースに大量の情報を持っています。
Progress is monitored daily and stored in a database.進行状況は毎日確認され、データベースに記録される。
We used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.アンケートの集計は、表計算ソフトで行っていましたが、最近は、データベースソフトでの集計の方が容易な気がして、データベースソフトで集計しています。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top