ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テスト

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テスト-, *テスト*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
テスト[tesuto] (n,vs) test; (P) [Add to Longdo]
テストキャンペーン[tesutokyanpe-n] (n) test campaign [Add to Longdo]
テストケース[tesutoke-su] (n) test case; (P) [Add to Longdo]
テストスクリプト[tesutosukuriputo] (n) {comp} test script [Add to Longdo]
テストステロン[tesutosuteron] (n) testosterone [Add to Longdo]
テストセット[tesutosetto] (n) test-set [Add to Longdo]
テストドライバー[tesutodoraiba-] (n) test driver [Add to Longdo]
テストパイロット[tesutopairotto] (n) test pilot [Add to Longdo]
テストパターン[tesutopata-n] (n) test pattern [Add to Longdo]
テストピース[tesutopi-su] (n) testpiece [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明日テストをします」と先生は言った。
Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.12歳から18歳にわたるたくさんの少年少女たちがそのコンテストに応募した。
Were you able to pass the test?あなたはそのテストに合格できましたか。
Did you stay home to study for the test?あなたはテストの勉強をするために家にいたのですか。
My father ran in the cooking contest and won the first prize.お父さんは料理コンテストに出て優勝したのよ。 [F]
I bet we'll have a test today.きっと今日テストがあるでしょう。
Yesterday the teacher told us that he would give us test today.きのう先生は今日テストをすると言った。
Miss Klein gives a test every Friday.クライン先生は毎週金曜日にテストを行う。
This test has a catch.このテストには落とし穴がある。
This test doesn't have a time limit.このテストに時間制限はありません。
The second test is a great improvement on the first.この二回目のテストは一回より大進歩だ。
Prizes will be awarded at the end of the contest.コンテストの終わりに賞が授与される。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
テスト[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top