ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

もう

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -もう-, *もう*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: 盲腸

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
もう直ぐ[もうすぐ, mousugu] ใกล้เข้ามาแล้ว
猛将[もうしょう, moushou] (exp) ขุนพล, ขุนศึก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] TH: ได้กำไร  EN: to make a profit
申し込む[もうしこむ, moushikomu] TH: สมัคร  EN: to apply for
申す[もうす, mousu] TH: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง)  EN: to be called (hum)
申す[もうす, mousu] TH: พูด
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การสมัคร  EN: application
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: การร้องขอ
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: สมัคร(สอบ)  EN: subscription
申込[もうしこみ, moushikomi] TH: เสนอ(เงินบริจาค)  EN: offer
申し上げる[もうしあげる, moushiageru] TH: ขอกล่าว

Japanese-English: EDICT Dictionary
もう[mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もういっちょ[mouiccho] (exp) (col) (from もう一度) (See もう一度・もういちど) once more; again [Add to Longdo]
もうすっかり[mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
もうちょっとしたら[mouchottoshitara] (exp) in a little while (referring to the very near future on the order of minutes); in a bit [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
もうもう[moumou] (adv,adv-to) (1) (on-mim) mooing; (n) (2) (chn) moo-moo (i.e. kid's talk for "cow") [Add to Longdo]
もう一つ[もうひとつ, mouhitotsu] (n,adv) (uk) another; one more [Add to Longdo]
もう一回[もういっかい, mouikkai] (exp) once more; once again [Add to Longdo]
もう一人[もうひとり, mouhitori] (n,adv) (See もう一つ) another (person); the other person; one more (person) [Add to Longdo]
もう一度[もういちど, mouichido] (exp) once more; again [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's rest here.ここで、休もう
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年は言った。
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."「それもう終わった」「それどころか、いまからだよ」
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の女性が聞いた。
"Now I must say good-bye," he said suddenly.もうおいとまします」と彼は出し抜けに言った。
"Will you have another cup of coffee?" "No, thank you."もう一杯コーヒーを飲みませんか」「いいえけっこうです」
Give me a fresh bottle, he said.もう一本くれ」と彼が言った。
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."もう我慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこに行くから。」
You are almost out of time, said the teacher.もう少しで時間ぎれだからね」と先生は言った。
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?十分頂きました」
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."「一杯飲もうよ、ね」「うん、そうしよう」

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もう, mou] network [Add to Longdo]
網エレメント[もうエレメント, mou eremento] network element [Add to Longdo]
網リソース[もうリソース, mou riso-su] network resource(s) [Add to Longdo]
網安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability [Add to Longdo]
網管理[もうかんり, moukanri] network management [Add to Longdo]
網効率[もうこうりつ, moukouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
網識別子[もうしきべつし, moushikibetsushi] network identifier [Add to Longdo]
網制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
妄想[もうそう, mousou] -Wahn, Wahnidee, Wahnvorstellung [Add to Longdo]
毛布[もうふ, moufu] Wolldecke [Add to Longdo]
毛沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]
毛筆[もうひつ, mouhitsu] Pinsel [Add to Longdo]
[もう, mou] STARK, HEFTIG [Add to Longdo]
猛打[もうだ, mouda] heftiger_Schlag, schwerer_Schlag [Add to Longdo]
猛暑[もうしょ, mousho] grosse_Hitze, schreckliche_Hitze [Add to Longdo]
猛烈[もうれつ, mouretsu] -heftig, -stark [Add to Longdo]
猛犬[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top