ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ます

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ます-, *ます*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
増す[ます, masu] TH: เพิ่มขึ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
益人[ますひと, masuhito] (n) (arch) (See 天の益人) people; subjects; populace [Add to Longdo]
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [Add to Longdo]
升割[ますわり;マスワリ, masuwari ; masuwari] (n) (uk) break and run out in billiards (9 ball, 8 ball, etc.). [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
升酒;枡酒;桝酒[ますざけ, masuzake] (n) alcohol (esp. sake) served in a small wooden box; alcohol (esp. sake) sold in a small wooden box [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts.胃が痛みます
I help him.私は彼を手伝います
I think so.出来ると思います
Do you have rice?ご飯は置いてますか。
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「夕食後です」
"When do you swim?" "I swim in July."「あなたはいつ泳ぎますか」「7月です」
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつ起きますか」「8時です」
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕事が気に入っていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年は言った。
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦人方に限ります
"Are those your books?" "No, they aren't."「あれらはあなたの本ですか」「いいえ、違います
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリス人はさめた返事をしました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マスク[ますく, masuku] mask (vs) [Add to Longdo]
マスコンプ[ますこんぷ, masukonpu] Masscomp [Add to Longdo]
マスター[ますたー, masuta-] master (a-no) [Add to Longdo]
マスターテープ[ますたーてーぷ, masuta-te-pu] master tape [Add to Longdo]
マスターハブ[ますたーはぶ, masuta-habu] master hub [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive [Add to Longdo]
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR) [Add to Longdo]
マスクロム[ますくろむ, masukuromu] mask ROM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ます, masu] (Hohlmass, 1,8 l) [Add to Longdo]
増す[ます, masu] zunehmen, vermehren [Add to Longdo]
麻酔[ますい, masui] Betaeubung, Narkose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top