ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

まじ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -まじ-, *まじ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まじ[まじ, maji] (adj, adv, slang) จริง, See also: 本当に、本気
真面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง
魔女[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด), See also: R. シアン

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
交える[まじえる, majieru] TH: เอาไปปะปน  EN: to mix
交える[まじえる, majieru] TH: ปะทะกัน  EN: to converse with

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
まじ[majii] (aux-v) (arch) (See まじ・2) should not be; must not be [Add to Longdo]
まじ[majiki] (aux-adj,adj-f) (See まじ・2) should not be; must not be [Add to Longdo]
まじまじ[majimajito] (adv) (See まじまじと見る) staringly; fixedly [Add to Longdo]
まじまじと見る[まじまじとみる, majimajitomiru] (exp,v1) to take a long hard look at something [Add to Longdo]
間仕切り;間じきり[まじきり, majikiri] (n) partition between two rooms; room divider; partition wall [Add to Longdo]
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P) [Add to Longdo]
交じり(P);混じり[まじり, majiri] (n,n-suf) mixed; mingled; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.おたまじゃくしが大きくなるにつれ、尻尾が消えて足が生えはじめる。
The students came to a standstill for want of money.ここの学生は大部分がまじめである。
Now let us get down to a serious talk.さて、本腰を入れてまじめな話をしよう。
Sam is serious about his works.サムは仕事に関してまじめです。
Roy looked solemn as I told him the story.その悪い知らせを話した時、ロイはまじめな顔つきをした。
That poem mixes prose with poetry.その詩は韻文に散文をまじえている。
Tom is not serious about his studies.トムは勉強にまじめでない。
Hey, we're trying to have a serious discussion here so I'd appreciate it if you wouldn't butt in so irresponsibly.ふたりでまじめな話をしているんだから、君、無責任な横槍を入れないでほしいんだけど。 [M]
Serious inquiries only, please.まじめな返事をくださる方だけにしてください。
Don't take me seriously. I'm only joking.まじめに取らないで。ほんの冗談だよ。
Don't take it seriously.まじめに取らないで下さい。
Don't take it seriously.まじめに受け取るな。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交える[まじえる, majieru] mischen [Add to Longdo]
交じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] verkehren (mit) [Add to Longdo]
混じる[まじる, majiru] sich_mischen, sich_vermischen [Add to Longdo]
魔術[まじゅつ, majutsu] Zauberei, Gaukelei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top