ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

とき

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -とき-, *とき*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
時々[ときどき, tokidoki, tokidoki , tokidoki] (adv) บางครั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
とき[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
ときめき[tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
ときめく[tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
と金[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
解き櫛[ときぐし, tokigushi] (n) wide-toothed comb [Add to Longdo]
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
解き放つ[ときはなつ, tokihanatsu] (v5t,vt) to release [Add to Longdo]
解き方[ときかた, tokikata] (n) manner of solving [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"No," he said in a determined manner.「いやだ」ときっぱりした態度でこたえた。
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」と小さい白いウサギはいいました。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。
I could swim across the river when I was twelve.12歳のとき私はその川を泳いで渡ることができた。
When she was thirteen she ran away from home.13歳のときに彼女は家出した。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、免許を取りました。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々は再び驚いた。
An orphan at three, he was brought up by a distant relative.3歳のとき孤児になったので、彼は遠い親戚に育てられた。
See that you are ready to leave like that.7時に出発できるようにしときなさい。
Would you please refrain from smoking when babies are here.あかちゃんがいるときはたばこを御遠慮下さい。
Please bring my book up when you come.あなたが2階へ来るとき私の本を持ってきてください。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とき, toki] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時々[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top