ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -と-, *と*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
渡航証明書[とこしょうめいしょ] (n) Travel Affidavit
登録官[とうろくかん] registrar

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ころで[ところで, tokorode] ว่าแต่ว่า
トウモロコシ[とうもろこし, toumorokoshi] (n) ข้าวโพด
トマト[とまと, tomato] (n) มะเขือเทศ
トースター[とーすたー, to-suta-] (n) เครื่องปิ้งขนมปัง
倒産[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ
冬眠[とうみん, toumin] (vt) จำศีลในฤดูหนาว
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน
十日[とうか, touka] (n) วันที่สิบของเดือน,สิบวัน
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
取り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戸惑い[とまどい, tomadoi] งุนงง
飛べる[とべる, toberu] (vt) บิน
頭取[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
頭取[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
止まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) โรคเบาหวาน
特化[とっか, tokka] ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
っつきにくい[とっか, tottsukinikui] (adj) Offish, hard to approach
特典[とくてん, tokuten] การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (n) วิชาสถิติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: ขจัดออก  EN: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: กำจัดออกไป  EN: to take away
整う[ととのう, totonou] TH: จัดเป็นระเบียบ  EN: to be put in order
整う[ととのう, totonou] TH: เป็นระเบียบ  EN: to be arranged
整う[ととのう, totonou] TH: พร้อมแล้ว  EN: to be prepared
取れる[とれる, toreru] TH: หลุดออกมา  EN: to come off
取れる[とれる, toreru] TH: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] TH: เอามาได้  EN: to be obtained
取れる[とれる, toreru] TH: ตีความ
[とし, toshi] TH: ปี  EN: year

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;も星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See 金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
あって[toatte] (conj) due to the fact that; because of [Add to Longdo]
あれば;あらば[toareba ; toaraba] (conj) if it is the case that; if [Add to Longdo]
うの昔;疾うの昔;当の昔(iK);唐の昔(iK);遠の昔(iK)[とうのむかし, tounomukashi] (exp,n-t) (See 疾っくの昔) a long time ago [Add to Longdo]
[toka] (prt,conj) among other things; such things as; or something like that; (P) [Add to Longdo]
[toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
きめき[tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
きめく[tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
ぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっ金曜日だ。
I think so.出来る思います。
At the latest.遅くも。
The sign '&' stands for 'and'.いう記号は、andを指す。
As it is, prices are going up every week.実のころ物価は毎週上昇している。
I was acutely aware that..痛切に感じている。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくり注意深く言う。 [F]
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだからね」ボブが念を押す。
"Four pounds fifty" says Bob.「4ポンド50ペンス」ボブが言う。
"Four pounds, ninety pence" Bob answers.「4ポンド90ペンスだよ」ボブが答える。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にあった」彼は言った。
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」はどういう意味ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
トークンキュー[とーくんきゅー, to-kunkyu-] token queue [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンリング[とーくんりんぐ, to-kunringu] token ring [Add to Longdo]
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
トグル[とぐる, toguru] toggle (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乏しい[とぼしい, toboshii] unzureichend, knapp [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
倒閣[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top