ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

こら

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -こら-, *こら*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
コラボレーション[こらぼれーしょん] 協業、協力して行う

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
コラボーレション[こらぼうれしょん] (n) การร่วมมือ, การร่วมแรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
コラーゲン[こらーげん, koragen] (n) คอลลาเจน (collagen)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack [Add to Longdo]
古来[こらい, korai] (adj-no,adv,n) from time immemorial; ancient; time-honoured; time-honored; (P) [Add to Longdo]
胡蘿蔔[こらふ, korafu] (n) (obsc) (See 人参) carrot [Add to Longdo]
子等[こら, kora] (n) children [Add to Longdo]
懲らしめ[こらしめ, korashime] (n) chastisement [Add to Longdo]
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1,vt) to chastise; to punish; to discipline [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to chastise; to punish; to discipline [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can buy it for a thousand yen or so.1000円かそこらで買えますよ。
I'll be back in an hour or so.1時間かそこらで帰ってきます。
I'll be back in twenty minutes or so.20分かそこらで戻ります。
Let us know whether you can come.あなたがこられるかどうか連絡して下さい。
Will he be able to come tomorrow?あの人はあすこられますか。
Why don't you come by some time after ten?いつか10時以降に訪ねてこられませんか。
Does your father get home early?お父さんは早く帰ってこられますか。
You will get well in a week or so.きみは一週間かそこらでよくなるでしょう。 [M]
Carol couldn't choke back her tears.キャロルは涙をこらえきれなかった。
Look that this never happens again.こういうことが二度と起こらない様に注意しなさい。
Are you here on business or for pleasure?ここへは商用でこられたのですか、それとも遊びですか。
Let's take a 10-minute break.こらで10分、休憩しようじゃないか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
懲らしめる[こらしめる, korashimeru] zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] konzentrieren, zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top