ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

けち

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -けち-, *けち*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吝嗇[けち, kechi] (n, adj) ขี้เหนียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
けち臭い;吝嗇臭い[けちくさい, kechikusai] (adj-i) mean; stingy [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
結縁[けちえん, kechien] (n) making a connection (with Buddha) [Add to Longdo]
結願[けちがん, kechigan] (n) {Buddh} expiration of term of a vow [Add to Longdo]
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Anyone who criticizes him is asking for trouble.あいつにけちをつけると後が怖い。
Shylock is greedy, and what is worse, very stingy.シャイロックは欲張りで、さらに悪いことには大変なけちだ。
Jack always finds fault with others. That's why everybody avoids him.ジャックはいつも他人にけちをつけている。そういうわけでみんなは彼を避けている。
The miser opened the box to find his money stolen.そのけちん坊は箱を開けるとお金が盗まれているのに気付いた。
Don't take it literally. He is inclined to exaggerate.そんなこと真に受けちゃだめだよ。彼は大袈裟に言う傾向があるから。
Don't be mean with the tip.チップにけちけちしないこと。
I can't understand why James always finds fault with his wife.どうしてジェイムズがいつも奥さんにけちをつけるのか、僕には理解できない。 [M]
It is true he is rich, but he is a miser.なるほど彼は、金持ちだがけちん坊だ。
What a miser you are!なんというけちん坊だ、君は。 [M]
A bad workman quarrels with his tools.下手な職人は道具にけちをつける。
I hit my funny bone on the edge of the table.机の端にヒジ先をぶつけちゃった。
I'm exhausted.気が抜けちゃったよ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top