ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぐる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぐる-, *ぐる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] TH: กลุ่ม  EN: group

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐる[guru] (n) accomplice; cohort [Add to Longdo]
ぐるぐる[guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐる[gurumi] (suf) (together) with; -wide; including [Add to Longdo]
ぐる[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We've been driving in circles for an hour.1時間もぐるぐる運転しているけど、ここはどこだろう?
The dog ran around and around the tree.犬は木の周りをぐるぐる走り回った。
The toy train went around the room.おもちゃの汽車は部屋の中をぐるぐる走った。
We've had all kinds of weather over the past few days.ここ数日天気がめまぐるしく変わっている。
The top went around and around.こまはぐるぐる回転した。
The skater spun round and round on the ice.そのスケーターは氷の上でぐるぐる回った。
The little girl was crying for the teddy bear.その小さな女の子は泣いてクマのぬいぐるみを欲しがった。
The dancer whirled around the hall.その踊り子はホールをぐるぐる踊り回った。
The two leading firms are actually in cahoots with each other.トップ2社は実はぐるになっているのです。
OK, now turn your right, a little further, a little further ... good. Now lie still on your back.右からぐるっと回って、もっと、もっと、はい、そのまま仰向けになってください。
Britain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.英国の通貨危機は、政府がポンドの急落をくい止められなかったことをめぐる政治危機へと発展しました。
The dog ran around and around.犬はぐるぐる駆け回った。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group [Add to Longdo]
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID [Add to Longdo]
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address [Add to Longdo]
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top