ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

かも知れない

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -かも知れない-, *かも知れない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.アメリカ人が事件に対して影響力をもっと持っていなかったならば、戦争はたぶん避けられたかも知れない
Alice might have been there yesterday, but we didn't see her.アリスは、いたのかも知れないが、私たちは会わなかった。
This might lead us to believe that a simple culture would make use of a simple language, that a complex culture would make use of a complex language, and so on.こう考えると、単純な文化は単純な言語を使用し、複雑な文化は複雑な言語を使用するなどと信じてしまうかも知れない
This new medicine may aid your recovery.この新薬は君の回復を早めるかも知れない。 [M]
In the same way, a Russian might fail to see anything amusing in a joke which would make an Englishman laugh to tears.これと同様に、イギリス人なら涙を出して笑いそうな冗談でも、ロシア人なら全然おもしろくないと思うかも知れない
It may be too early for us to put the project into practice.その計画を実行に移すのは私たちにはまだ早すぎるかも知れない
She said that it might be true.それは本当かも知れないと彼女は言った。
It is getting darker. It may rain soon.暗くなってきた。直に雨が降るかも知れない
Something bad may happen to him.何か悪いことが彼にふりかかるかも知れない
It may sound strange, but it is true.奇妙に思うかも知れないが本当の事です。
The chairman did not rule out the possibility of a disagreement.議長は意見が割れるかも知れないという可能性を除外しはしなかった。
A building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.高い天井と巨大な部屋のある建物は、それにとって代わる素気ないオフィスビルほど実用的ではないかも知れないが、周囲の環境とうまく合っている場合が多いのである。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top