ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -か-, *か*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
KY[かんきょうよめない] (slang, abbrev) person who does not know what is happening around him/her, person who cannot read his/her surrounding (from kankyou yomenai)
安全衛生管理[かんぜんえいせいかんり] (n) sanitation and securement management
数取器[かずとりき] (n) Hand counter, Hand tally counter
核大国[かくたいこく] (n) a nuclear power nation
清洁[かいけつ] (n) Clean
茅葺き[かやぶき] (n) thatched roof
飼う[かう] (vt) feed (animals), breed (animals) ex: 僕は犬を飼ってる。

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หลักสูตร
カレー[かれい, karei] (n) แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
上半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
乾季[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง
[かめ, kame] (n) เต่า
亀の甲[かめのこう, kamenokou] (n) กระดองเต่า
会社[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
会話[かいわ, kaiwa] (n) บทสนทนา
価格[かかく, kakaku] (n) ราคา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
革命[かくめい, kakumei] (n) การปฏิวัติ
解明[かいめい, kaimei] (n, vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
解明[かいめい, kaimei] (n, vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
改革[かいかく, kaikaku] (n, vt) การปฏิรูป
改革[かいかく, kaikaku] (n, vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
痒い[かゆい, kayui] (vt, adj) คัน ระคายเคือง อยากเกา
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเลิกสัญญา
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบายอากาศ, See also: R. 送風機、扇風機
帰り道[かえりみち, kaerimichi] (n) ขากลับ, เที่ยวกลับ, See also: S. 帰路、復路, A. 往路

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] TH: ซ่อน  EN: to hide (vi)
隠る[かくれる, kakureru] TH: แอบซ่อน  EN: to conceal oneself
数える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count
影法師[かげぼうし, kageboushi] TH: หุ่นเงา  EN: shadow figure
勝つ[かつ, katsu] TH: ชนะ
活動[かつどう, katsudou] TH: กิจกรรม  EN: activity
活動[かつどう, katsudou] TH: การกระทำ  EN: action
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] TH: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
科学[かがく, kagaku] TH: วิทยาศาสตร์  EN: science
海外[かいがい, kaigai] TH: ต่างประเทศ  EN: foreign

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
[kaa] (n) cawing (of a crow) [Add to Longdo]
[kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
い(P);[kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Beat it.どっ行け。
Anything new?あった?
Shot, huh?撃たれたの
You'll see.今にわる。
My bag is.私のばんです。
You are early.ったね。
Anything else?他に何
Large or small?、小
How is weather?天気はどうです
Will he die?彼は死ぬでしょう
Who is she?彼女は誰です
Shall we walk?歩きましょう

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
すんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
カーソル[かーそる, ka-soru] cursor [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
カード[かーど, ka-do] card [Add to Longdo]
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
び臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
且つ[かつ, katsu] -und, ausserdem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top