ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

および

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -および-, *および*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
および[および, oyobi] (conj) และ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
及び[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P) [Add to Longdo]
及びもつかない[およびもつかない, oyobimotsukanai] (exp) (See 及びもつかぬ) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
及びもつかぬ;及びも付かぬ[およびもつかぬ, oyobimotsukanu] (exp) (See 及びもつかない) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
及び腰[およびごし, oyobigoshi] (n) bent back; indecisive attitude [Add to Longdo]
及び難い[およびがたい, oyobigatai] (adj-i) hard to attain to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment.このような犯罪は罰金および投獄又はそのいずれかで罰せられる。
All of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.これらすべてのスポーツ、および他の多くのものは、何かをめざしたいという人間の衝動に支配されている。
About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.ディール市内およびその周辺には約2万7千人が住んでいますが、町の中心部は小さく、そこはいかにも小さな町の感じです。
I want to speak to Mr Sato please.どうぞ佐藤さんをおよび下さい。
Meetings are to be held on the afternoon of July 15 (Tuesday), all day July 16 (Wednesday), and the morning of July 17 (Thursday).会議は7月15日(火曜日)の午後、7月16日(水曜日)終日、および7月17日(木曜日)午前中に行われます。
I am widely different from my little sister in character and habits.私は妹と性格および習慣が大きく異なる。
The problem of faith brings us to the Thirties and the Western love-affair with communism.信仰の問題を考えると、30年代、および西欧の共産主義との恋愛ということに向かわざるをえない。
In this paper I would like to examine the notion of "dyad style" and its influence on fine arts.本論文ではダイアド・スタイルという概念、および美術に与えた影響を検討したい。
In high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.高校になってからは、クロスカントリースキー、ノルディック複合競技の大阪大会および近畿大会で幾度となく優勝。
Our aim is that when planning classes we should know how to select stimulating material for the students and how to put it into use.目標は授業設計をするときの、学生の思考を触発するメディア教材の選択および活用方法について理解することである。
There is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.登場する人物、団体および地名は実在するものと一切関係ありません。
An insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.軟木の絶縁された部屋およびよいヒーターはサウナのための絶対必要である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
及び[および, oyobi] -und, sowohl...als_auch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top