ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไอออน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไอออน-, *ไอออน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอออน(n) ion, Example: ก๊าซในบรรยากาศชั้นเทอร์มอสเฟียร์จะเริ่มมีการแตกแยกเป็นอิเล็กตรอน และไอออน, Thai Definition: อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวก หรือ แคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบ หรือ แอนไอออน (anion), Notes: (อังกฤษ)
ไอออนลบ(n) anion, Syn. แอนไอออน, Notes: (อังกฤษ)
ไอออนบวก(n) cation, Syn. แคตไอออน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไอออนน. อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี ๒ ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวกหรือแคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบหรือแอนไอออน (anion).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ion pairคู่ไอออน, ไอออนบวกและไอออนลบที่มีขนาดประจุเท่ากัน เกิดจากการแตกตัวของอะตอมหรือโมเลกุลที่เป็นกลางเมื่อได้รับรังสี โดยอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลจะเป็นไอออนลบ ส่วนอะตอมหรือโมเลกุลที่อิเล็กตรอนหลุดออกไปนั้นจะเป็นไอออนบวก [นิวเคลียร์]
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
Ionsไอออนส์ [TU Subject Heading]
Carboxylate Ionไอออนคาร์บอกซิเลต [การแพทย์]
Common-Ion Effectไอออนร่วม [การแพทย์]
Fluids, Interstitialไอออนชนิดต่างๆภายนอกเซลล์,ของเหลวระหว่างเซล,น้ำระหว่างเซลล์,ของเหลวระหว่างเซลล์,น้ำในหลอดเลือดออกไปอยู่ในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Ionospheric recorderไอออนโนสเฟอริค เรคคอร์ดเดอร์ หรือเครื่องบันทึกบรรยากาศชั้นไอออนโนสเฟียร์ [อุตุนิยมวิทยา]
hydronium ionไฮโดรเนียมไอออน, ไอออนที่เกิดจากการรวมกันระหว่างโปรตอนกับโมเลกุลของน้ำ  (H+   +  H2O  ® H3O+)  ไฮโดรเนียมไอออนนี้มีประจุไฟฟ้าบวกและ เป็นส่วนที่ทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นกรด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydrated ionไฮเดรตไอออน, ไอออนที่มีโมเลกุลของน้ำล้อมรอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydroxide ionไฮดรอกไซด์ไอออน, ไอออนที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำหรือสารที่มีสมบัติเป็นเบส มีประจุไฟฟ้าลบและเป็นส่วนที่ทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นเบส ดังตัวอย่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอออน[ai-øn] (n) EN: ion  FR: ion [m]
ไอออนบวก[ai-øn būak] (n, exp) EN: cation  FR: cation [m]
ไอออนลบ[ai-øn lop] (n, exp) EN: anion  FR: anion [m]
ไอออนิ[ai-ønik] (adj) EN: ionic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anion(n) ไอออนที่มีประจุลบ
cation(n) ไอออนบวก
zwitterion(n) ไอออนซึ่งมีประจุบวกและลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anion(แอน' ไอออน) n. ไอออนที่มีประจุลบ, อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุลบ. -anionic adj. (negatively charged ion)
cation(แคท'ไอออน) n. ไอออนบวก,อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก, See also: cationic adj. ดูcation, Syn. kation
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
electrolyte(อีเลค'โทรไลทฺ) n. สารประกอบในสารละลายที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและแตกตัวเป็นไอออน, See also: electytic adj.
ionic(ไอออน'นิค) adj. เกี่ยวกับไอออน
ionise(ไอ'อะไนซ) vt. แยกออกหรือเปลี่ยนเป็นไอออน,ทำให้เกิดไอออน. vi. กลายเป็นไอออน., See also: ionisableมioniszable adj. ionisationมionization n.
ionize(ไอ'อะไนซ) vt. แยกออกหรือเปลี่ยนเป็นไอออน,ทำให้เกิดไอออน. vi. กลายเป็นไอออน., See also: ionisableมioniszable adj. ionisationมionization n.
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
zwitterion(สวิท'เทอไรเอิน) n. ไอออนที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ, See also: zwitterionic adj., Syn. zwitter-ion.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top