ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่มีที่สิ้นสุด

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีที่สิ้นสุด-, *ไม่มีที่สิ้นสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีที่สิ้นสุด[ADV] never-ending, Syn. ไม่สิ้นสุด, Example: เขาคงจะคอยแก้แค้นกันไปไม่มีที่สิ้นสุด แล้วพวกเขานั่นแหละจะเดือดร้อนกันเอง, Thai definition: อย่างไม่มีจุดจบหรือไม่หมดไม่สิ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
infiniteอนันต์, ไม่มีที่สิ้นสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endless, uninterrupted fear.ความกลัวที่ไม่มีวันหยุดยั้ง ไม่มีที่สิ้นสุด Night and Fog (1956)
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
They've all blurred Into an endless day.พวกเขาได้เบลอทั้งหมดเ- ป็นวันที่ไม่มีที่สิ้นสุด Idemo dalje (1982)
A whole summer with my family, far from you, my days here go on forever.ทั้งฤดูร้อนนี้ต้องไปกับครอบครัวของฉัน, ห่างไกลจากเธอ, วันแต่ละวันที่นี่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดCinema Paradiso (1988)
Through an endless diamond skyผ่านท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด Aladdin (1992)
You get me up on that gangway and you roll out in front of me a keyboard of millions and billions of keys that never end and that's the truth Max, that they never endแต่พ้นสะพานขึ้นท่าเรือนั้นไปคือ คีย์บอร์ดที่มีคีย์นับร้อยนับพัน ไม่มีที่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
That keyboard is infiniteคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
And if that keyboard is infinite then there is no music you can playถ้าคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด ก็ไม่มีเพลงที่นายจะเล่นได้ The Legend of 1900 (1998)
Although, when it's empty, it appears simple and ordered, the possibilities of gameplay are endless.แม้แต่ยามว่างเปล่า ก็ยังดูเรียบง่าย เป็นระเบียบแบบแผน ความเป็นไปได้ของเกม ไม่มีที่สิ้นสุด Pi (1998)
It goes on forever.มันจะไม่มีที่สิ้นสุดRingu (1998)
-For you, time is endless.สำหรับนาย เวลาไม่มีที่สิ้นสุด Bicentennial Man (1999)
For you, time is endless.กับนาย.. เวลาไม่มีที่สิ้นสุด Bicentennial Man (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī sinsut) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending   FR: sans fin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad infinitum[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessly, forever
boundless[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: มากมาย, กว้างใหญ่, Syn. infinite
ceaseless[ADJ] ไม่รู้จักจบ, See also: ไม่มีที่สิ้นสุด, ที่ไม่หยุด, Syn. continual, endless, unceasing, unending, Ant. discontinuous
The sky's the limit[IDM] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: มากมาย, ไปได้ตลอดไม่มีกำหนด
unending[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
ever(เอฟ'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไม่มีที่สิ้นสุด,เรื่อยไป, Syn. always
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
infinitize(อินฟิน'นิไทซ) vt. ทำให้ไม่มีที่สิ้นสุด
infinity(อินฟิน'นิที) n. ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่มีขอบเขต,สิ่งที่ใหญ่โตเหลือเกิน,จำนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessness,eternity
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
spaceless(สเพส'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีช่องว่าง, Syn. limitless
subsist(ซับซิสทฺ') vi. มีอยู่,ยังชีพ,ยังอยู่,อยู่รอด,ประทังชีพ,ดำรงชีพ, (ปรัชญา) ดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด., Syn. exist,love,be,occur,endure

English-Thai: Nontri Dictionary
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
infinity(n) จำนวนมาก,ความไม่มีที่สิ้นสุด
interminable(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top